تحلیلی بر مدل‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران

4 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ گروه‌روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jei.2021.242752.1584

چکیده

تفکر طراحی یک روش حل مسئله مشارکتی با رویکرد انسان محور است که با بالا بردن توانایی‌های تفکر خلاق یادگیرندگان، نوآوری را تقویت می‌کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مفهوم تفکر طراحی و بررسی مدل‌های تفکر طراحی با جمع آوری، ارزیابی و مرور نظام‌مند مقالات مرتبط با این موضوع می‌باشد. در این مطالعه جست و جو در بانک‌های داده اریک، ساینس دایرکت، تایلر و فرانسیس و اسپیرینگر انجام شد و کلیه مقالاتی که از سال 2000 تا 2020 در بانک داده‌های آنها نمایه شده بود با زبان انگلیسی گردآوری شد. پس از جست و جو در بانک‌های داده 1263مقاله بدست آمد. پس از خواندن خلاصه مقالات و بررسی اولیه نسخه کامل 58 مقاله تهیه و بررسی گردید. در جستجوی دستی که از طریق منابع مقالات انجام گردید 5 منبع با توجه به ماهیت تفکر طراحی، 3 سایت مرجع برای ارائه مدل و 3 کتاب اضافه گردید. از بین 58 مقاله موجود مقالات مرتبط انتخاب شده و با ملاک ارزیابی casp مورد ارزیابی قرارگرفتند و در نهایت 36 مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. با توجه به مطالعات به دست آمده، مطالعات در سه گروه: 1- مقالاتی که تعریفی نو از تفکر طراحی ارائه داده‌اند. 2- مدل‌های جدید را ارائه نموده اند. 3- از مدل‌ها در اجرای طرح استفاده ‌نموده‌اند؛ تقسیم و مورد ارزیابی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Design Thinking Models and Identifying Its Role and Dimensions: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • marzieh dehghani 2
  • mohamad javadipour 3
  • Keyvan Salehi 4
  • nasrin mohamad hasani 1
2 tehran university
3 university of tehran
4 Faculty member, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

Design thinking is a participatory problem-solving approach with a human-centered approach that enhances innovation by enhancing learners' creative thinking abilities. The purpose of this study is to analyze the concept of design thinking and review models of design thinking by collecting, evaluating and systematically reviewing articles related to this topic. In this study, the databases of Eric, Science Direct, Tyler, Francis, and Spearinger were searched, and all articles indexed in their databases from 2000 to 2020 were collected in English. After searching the databases, 1263 articles were obtained. After reading the abstracts and the initial review, the full version of 58 articles was prepared and reviewed. In the manual search that was done through the sources of articles, 5 sources were added according to the nature of design thinking, 3 reference sites for model presentation and 3 books. From 58 existing articles, related articles were selected and evaluated according to casp evaluation criteria, and finally 36 articles were analyzed and reviewed. According to the obtained studies, studies in three groups: 1- Articles that have provided a new definition of design thinking. 2- They have presented new models. 3- Models have been used in the implementation of the plan; Was divided and evaluated

کلیدواژه‌ها [English]

  • design thinking
  • Modeling
  • Systematic review