طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران

3 کرمان ماهان آموزش وپرورش

10.22034/jei.2021.284117.1901

چکیده

معلمان فرهیخته و کارآمد از ظرفیت تغییر و نوآوری برخوردارند و کیفیت عملکرد و شایستگی حرفه‌ای‌شان، تسهیل کننده و توسعه دهنده نظام آموزشی است. با درک اهمیت نقش معلمان در ایجاد تغییر و تحول در بستر آموزش خصوصاً در ابعاد عملی و مهارتی، هدف این پژوهش طراحی چارچوب شایستگی های حرفه ای معلمان کارآفرین بود. رویکرد مورد نظر در این پژوهش کیفی و روش مورد استفاده مطالعه موردی بود. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش ‌شامل کارآفرینان موفق در عرصه آموزش به ویژه‌ معلمانی که در این زمینه تجربه و تخصص لازم را داشتند، متخصصان برنامه درسی که در زمینه موضوع پژوهش تجارب ارزشمندی داشتند، بود. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از رویکرد هدفمند و با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری داده‌ها برای تعیین تعداد مشارکت‌کنندگان انجام شد. جهت استخراج چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون مرتبط استفاده شد. همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیرحاصل شد. برای اعتباریابی داده‌ها از روش‌های قابل قبول و قابل اعتماد بودن استفاده شد. چارچوب اولیه شامل 57 مضمون پایه و چهار مضمون سازمان دهنده (شایستگی‌های شخصیتی، تدریس، اجتماعی و حرفه‌ای) حول مضمون فراگیر شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین سازماندهی شد. به گونه‌ایی که یک معلم درچارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان باید این شایستگی‌ها را درکنار هم داشته باشد وآنها را با هم رشد وتوسعه دهد. نظام آموزشی باید شرایط و زمینه‌های مناسب با این چارچوب سازمان دهی شده را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a framework for the professional competencies of entrepreneurial teachers

نویسندگان [English]

  • FAHIMEH KESHAVARZI 1
  • Mohammad Javedany 2
  • Majid Badakhshan 3
1 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Iran
3 کرمان ماهان آموزش وپرورش
چکیده [English]

Educated and efficient teachers have the capacity for change and innovation, and the quality of their performance and professional competence facilitates and develops the educational system. Understanding the importance of the role of teachers in creating change in the context of education, especially in practical and skill dimensions, the purpose of this study was to design a framework for the professional competencies of entrepreneurial teachers. The approach in this study was qualitative and the method used was a case study. Potential research participants included successful entrepreneurs in the field of education, especially teachers who had the necessary experience and expertise in the field, curriculum specialists who had valuable experiences in the field of research. Participants were selected using a purposeful approach and snowball sampling method and using the theoretical data saturation criterion to determine the number of participants. Semi-structured interviews and review of relevant sources and texts were used to extract the framework of professional competencies of entrepreneurial teachers. Also, using the thematic analysis method, basic, organizing and comprehensive themes were obtained. Acceptable and reliable methods were used to validate the data. The initial framework consisted of 57 basic themes and four organizing themes (personality, teaching, social and professional competencies) around the overarching theme of the professional competencies of entrepreneurial teachers. In such a way that a teacher within the framework of professional competencies of teachers should have these competencies together and develop them together. The educational system must provide appropriate conditions and contexts with this organized framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial teacher "
  • " Professional competence "
  • " Entrepreneurship "
  • " Education "
  • " Efficiency "