بازنمایی معنایی پدیده هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائه مدلی پارادایمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استادیار علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی)، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/jei.2021.276608.1838

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائه مدلی پارادایمیک بود. روش‌شناسی انجام این پژوهش، کیفی و مشارکت‌کنندگان شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه نواحی سه‌گانه شهرستان کرمانشاه که بر اساس قاعده اشباع نظری ۲۴ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده‌ها با روش نظریه داده بنیاد و با کمک نرم‌افزار Maxqda تحلیل‌ شد‌ند. یافته‌های نشان داد که شرایط علی پدیده هویت حرفه‌ای شامل دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و فلسفه حرفه؛ شرایط زمینه‌ای شامل ظرفیت حرفه‌ای و گرایش حرفه‌ای؛ شرایط مداخله‌گر شامل مدیریت روزمر‌گی و ساختار سازمانی بازدارنده؛ راهبردهای مؤثر بر هویت حرفه‌ای شامل هم‌اندیشی و تعامل حرفه‌ای و روابط انسانی مبتنی بر درک متقابل و پیامدهای هویت حرفه‌ای الگو بودن در حرفه، غرور حرفه‌ای و مجذوب حرفه بودن بودند. سرانجام مقوله هسته پژوهش «هویت حرفه‌ای مدیر مدرسه به‌مثابه درک خود به‌عنوان یک حرفه‌ای: کاتالیزور پیشرفت حرفه‌ای» شکل گرفت که نسبت به سایر مقولات محوری انتزاعی‌تر و دارای جامعیت بالاتری است. درنهایت مضمون‌های محوری شناسایی‌شده در قالب مدل پارادایمیک اشتراوس و کوربین ترسیم شد. با توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان می‌توان گفت، شکل‌گیری و توسعه هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه امری ضروری است که سبب افزایش انگیزه، ارتقاء مهارت‌های مدیر و ارائه خدمات باارزش به جامعه و دیگران می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic representation of the phenomenon of professional identity of high school principals and proposing a paradigmatic model

نویسندگان [English]

  • javad bagheriasl 1
  • fardin abdollahy 3
1 PhD Student in Educational Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor of Educational Sciences (Curriculum Planning), Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to semantic represent the phenomenon of professional identity of high school principals and also to propose a paradigmatic model for it. The research methodology was qualitative and the participants population embraced all high school principals of the three educational zones in Kermanshah, among whom, based on the principle of theoretical saturation, 24 people were interviewed. The data were analyzed on grounded theory method and this was done with the help of Maxqda software. The findings showed that casual conditions the phenomenon of professional identity include specialized knowledge, professional skills and philosophy of the profession; contextual conditions include professional capacity and professional tendency; Intervening conditions include routine management and coercive organizational structure; and effective strategies on professional identity include professional co-thinking and interaction and Human relations based on mutual understanding and the consequences of professional identity, being a role model in one's profession, professional pride and being attracted to one's profession. Also, the defined core category is based on the professional identity of the high school principal in terms of " understanding oneself as a professional, the catalyst of professional progress ". This model can be used to design professional development courses and job performance of managers

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic representation
  • Professional Identity
  • high school principals
  • balance between relationship and responsibility and colleagues' similarity