بازشناسی عوامل مؤثر بر فضای بازنمایی کودکان با تکیه بر نقاشی‌های آن‌ها (مطالعۀ موردی: فضاهای آموزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jei.2021.261015.1742

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل کالبدی و غیرکالبدی مؤثر بر تجربۀ مطلوب دانش‌آموزانِ مقطع ابتدایی از فضاهای آموزشی شهر اصفهان است که از نظر موضوع مورد پژوهش و ماهیت تجربیات زیستۀ کودکان از حضور در فضاهای آموزشی نوآورانه می‌باشد. روش‌شناسی مقالۀ حاضر مبتنی بر راهبرد آمیخته است که تصاویر ذهنی و تجارب زیستۀ دانش‌آموزان با استفاده از روش‌ طراحی- ترسیمی و نقاشی‌های آن‌ها به دست آمده است. با توجه به وجود یکپارچگی فاعل شناسایی و موضوع شناسایی در این روش، می‌توان آن را شیوه‌ای مناسب برای بازنمایی و فهم تجربۀ زیستۀ کودکان دانست. در مجموع تعداد 192 نقاشی با روش کدگذاری باز طبقه‌بندی گردیدند و به روش تحلیل عاملی اکتشافی با نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که پنج عامل اصلی بر تجربۀ زیسته و تصویر ذهنی دانش‌آموزان از فضای آموزشی مؤثر است که به ترتیب اولویت شامل 1. تأکید بر خوانایی بنا؛ 2. اشاره به انواع فعالیت‌های متنوع 3. تأکید بر سیمای کلی بنا؛ 4. توجه به عوامل طبیعی و فضای باز و 5. توجه به جزئیات محرک‌های محیطی- حسی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Factors Affecting the Representational Space of Children Based on Their Drawings (Case Study: Educational Spaces)

نویسندگان [English]

  • Reyhane Nikravesh 1
  • Jaleh Sabernejad 3
  • Abdolhossein Kalantari 4
1 Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify physical and non-physical factors affecting the desired experience of primary school students in educational spaces in Isfahan, which is innovative in terms of the subject matter and the nature of children's life experiences of attending educational spaces. The methodology of the present article is based on mixed method that students' mental images and life experiences have been obtained using their drawings. Given the integration of the identifier and the subject of identification in this method, it can be considered a suitable way to represent and understand the life experience of children. A total of 192 drawings were classified by open coding method and analyzed by exploratory factor analysis by SPSS software. The results indicate that the five main factors affect the lived experience and students' mental image of the educational environment, which in order of priority include 1. Emphasis on building legibility; 2. Referring to various types of activities; 3. Emphasis on the overall appearance of the building; 4. Pay attention to natural factors and outdoor space and 5. Pay attention to the details of environmental-sensory stimuli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Representation space"
  • "children"
  • "Painting"
  • "Educational space"
  • "Space production"