شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا- رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش دبستانی و پیش دبستانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 بخش مدیریت و برنامه ریزی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 دانشگاه شیراز

10.22034/jei.2021.279117.1863

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا بوده است. طرح این پژوهش سنتز پژوهی کیفی، از نوع فراترکیب تبدیلی است و با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. در طی مراحل، ضمن انتخاب تیم فراترکیب، سوال پژوهش و معیارهای شمول مقالات مشخص شدند و طی جستجوی نظام مند منابع در پایگاه های اطلاعاتی لاتین، با توجه به معیار خروج 45 مقاله اصیل انتخاب شدند. سپس ضمن استخراج مضامین پایه، تعداد 54 مضمون پایه تثبیت شد که در 8 مضمون سازمان دهنده سطح اول و سپس 3 دسته مضامین سازماندهنده سطح دوم شامل حضور شناختی(توسعه مفاهیم خود در دانش آموز، درگیری شناختی دانش آموزان، پشتیبانی فعالیت های دانش آموز)، حضور اجتماعی(توانایی ایجاد فعالیت های گروهی، توانایی مدیریت فعالیت های گروهی حین تدریس) و حضور تدریس(مهارت در ساماندهی دانش تدریس خود، شناخت مفاهیم نظری تدریس در محیط های الکترونیکی، طراحی و اجرای تدریس الکترونیکی) تبدیل شدند. در نهایت تمامی مضامین مذکور در قالب مضمون فراگیر ویژگی های معلم اثربخش در آموزش مجازی، ارائه شدند. همچنین با استفاده از تکنیک‌های اعتبارپذیری و انتقال‌پذیری، اعتبار یابی یافته ها انجام شد. ماهیت نقش تسهیلگری معلم در آموزش های مجازی دوران کرونا و توجه متولیان امر آموزش به تغیرات امر تعلیم و تربیت و گرایش آن به سمت آموزش الکترونیکی،‌ آنان را به بازنگری روال های آموزشی معطوف و ترغیب می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying an Effective Teacher characteristics in Corona Era Virtual instruction - A meta synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • babak shamshiri 1
  • maryam shafiee sarvestani 2
  • Ftemeh mirqafari 3
  • ali javanmard 3
1 Department of Primary and Preschool Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University
2 Department of Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University
3 Shiraz uni
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the characteristics of an effective teacher in virtual education in the Corona era. The design of this research is a qualitative synthesis research of the type of conversion meta-combination and has been done using the six-step method of Sandlowski and Barroso. During the steps, while selecting the supercomposed team, the research question and the criteria for including the articles were determined, and during the systematic search of resources in Latin databases, 45 original articles were selected according to the exclusion criteria. Then, while extracting the basic themes, 54 basic themes were established, which in 8 themes organizing the first level and then 3 categories of organizing themes of the second level including cognitive presence (development of self-concepts in students, students' cognitive involvement, support of student activities), social presence (ability to create group activities, ability to manage group activities while teaching)and teaching presence(Skills in organizing their teaching knowledge, understanding the theoretical concepts of teaching in electronic environments, designing and implementing e-teaching). Finally, all the mentioned topics were presented in the form of the comprehensive theme of the effective teacher characteristics in virtual education. In the sixth step, the findings were validated using validation and transferability techniques. The nature of the teacher facilitating role in virtual education during the coronation period and the attention of those in charge of education to changes in education and its tendency towards e-learning, encourages them to review educational procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective teacher
  • cognitive presence
  • Social Presence
  • Presence of teaching
  • meta synthesis approach