سنجش کیفیت یادگیری ریاضیات در دانش‌آموزان پایة ششم شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 PhD Candidate in higher education curriculum planning at Shahid Beheshti University

10.22034/jei.2021.250213.1645

چکیده

رصد کیفیت نظام آموزشی جهت حصول اطمینان از کیفیت یادگیری دانش‌آموزان یکی از وظایف عمدة نظام‌های آموزشی به‌شمار می‌رود. تا جایی که یکی از شاخص‌های کیفیت آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است. سنجش یادگیری دانش‌آموزان در درس ریاضی به عنوان یکی از دروس اصلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه برای سنجش کیفیت یادگیری ریاضی در پایة آخر دوره ابتدایی، نمونة 9720 نفری از دانش‌آموزان پایه ششم شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ایِ خوشه‌ایِ دومرحله‌ای انتخاب شد. 264 سؤال ریاضی با استفاده از نمونه‌گیری ماتریسی بین دانش آموزان توزیع شد. نتایج نشان داد که میانگین عملکرد دانش‌آموزان در پایه ششم برابر با 463 بود که پایین‌تر از میانگین مقیاس (500) است. همچنین، دختران نسبت به پسران، عملکرد بهتری را در ریاضی نشان دادند. مقایسة عملکرد انواع مدارس نیز نشان داد که دانش‌آموزان مدارس دولتی عملکرد پایین‌تری نسبت به سایر مدارس داشتند ولی تفاوت بین دانش‌آموزان انواع دیگر مدارس معنادار نبود. علاوه‌براین، تفاوت قابل توجهی بین میانگین مناطق آموزشی وجود داشت؛ به طوری که بهترین عملکرد در مناطق 3، 2, 5 و 6 و ضعیف‌ترین عملکرد در مناطق 19، 15 و 18 دیده شد. تفاوت‌های ملاحظه شده حتی در مقایسه بین مدارس دولتی و هیأت‌امنایی نیز تقریباً حفظ شد. به‌طور کلی نتیجه گرفته شد که عملکرد ریاضی دانش‌آموزان شهر تهران علاوه‌ بر اینکه از کیفیت بالایی برخوردار نیست، از پراکندگی‌های زیادی در زیرگروه‌های تابعه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of mathematics learning in sixth-grade students of Tehran City

نویسندگان [English]

  • Masoud Kabiri 1
  • Shahrnāz Bakhshalizādeh 2
1 Assistant Professor of Research Institute for Education (RIE), Tehran, Iran
2 PhD Candidate in higher education curriculum planning at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Monitoring quality of educational system to ensure the quality of students' learning is one of the main responsibilities of educational systems and is considered as one of the indicators of the quality of education. In this regard, assessing students' learning in mathematics - as one of the key subjects - has significant importance. In this study, to assess quality of students’ learning in mathematics in the final grade of elementary schooling, a sample of 9720 sixth grade students in Tehran City was selected using a stratified two-stage cluster sample design. 264 math questions were distributed among students using matrix sampling. The results showed that the average performance of sixth grade students was 463, which is lower than the average scale (500). Also, girls performed better than boys. The comparison of different types of schools showed that public school students had performed weaker than students in other types of schools, but the difference in the students’ performance among other types of schools was not significant. In addition, there was a significant difference between the mean of students’ performances in different educational districts: the best performance was seen in districts 3, 2, 5 and 6 and the weakest performance was seen in districts 19, 15 and 18. The observed differences were almost noticed between public schools and schools with board of trustees too. In general, students of Tehran showed a relatively poor mathematics achievement, additionally, their achievement varies group by group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Achievement
  • BARAKAAT Study
  • Math Education
  • Primary Education