شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jei.2021.275970.1834

چکیده

جهان آینده مقارن با تحولاتی شگرف و بی‌سابقه در عرصه‌های علم و فناوری و انتقال اطلاعات خواهد بود. زیستن در چنین جهانی موجب می‌شود تا شکاف عمیقی میان نسل نوظهور یادگیرندگان با عنوان «نسل آلفا» با نسل‌های پیشین پدید آید و شیوه‌های مرسوم یادگیری را ناکارامد سازد. از این‌رو، هدف این پژوهش شناسایی خصوصیات نسل نوظهور یادگیرندگان و طراحی راهبردهای یاددهی و یادگیری مناسب بر مبنای آنها در دوره ابتدایی بود. به این منظور از روش فراتحلیل کیفی و ابزار تحلیل محتوا با نرم‌افزار Atlas.ti8 استفاده گردید. در بخش نتایج در گام اول، خصوصیات نسل آلفا در قالب نُه مقوله شناسایی و توضیح داده شدند. در گام دوم، مفاهیم و گزاره‌های مرتبط با یاددهی و یادگیری در قالب هفت مقوله استنباط شد. سپس مقوله‌های مذکور برای تدوین راهبردهای یاددهی و یادگیری مناسب برای نسل آلفا مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد نسل آلفا تمایل دارند هدایت یادگیری خود را به عهده گیرند، مرزهای میان یادگیری رسمی و غیررسمی را از میان بردارند و روش‌های تعاملی را جایگزین روش‌های یکسویه و سنتی انتقال اطلاعات سازند. در پایان سه رویکرد عمده برای تلفیق و به‌کارگیری این راهبردها پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The generation gap and teaching and learning strategies for elementary education: A futuristic approach

نویسندگان [English]

  • Elham yousefi Hamedani 1
  • Ahmad Reza Nasre Isfahani 2
  • Yasamin Abedini 3
  • Mohsen Taheri Demneh 4
1 curriculum development, faculty of psychology and education, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of educational science, faculty of educational science and psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Educational Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Department of industrial engineering and futures studies, faculty of Engineering. University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The world of the future will coincide with dramatic and unprecedented developments in the fields of science, technology and information transmission. Living in such a world creates a large gap between the emerging generation of learners called the "Generation Alpha" and previous generations, making conventional learning methods inefficient. Therefore, the purpose of this study was to identify the characteristics of the emerging generation of learners and design appropriate teaching and learning strategies in elementary education. This research is based on the qualitative meta- analysis method using conventional content analysis by Atlas.ti8 software. In the results section, in the first step, the characteristics of the generation alpha were identified and explained through nine categories. In the second step, concepts and propositions related to teaching and learning were inferred in the form of seven categories. These categories were then used to develop appropriate teaching and learning strategies for the generation alpha. The findings showed that the alphas tend to take the lead in their learning, blur the boundaries between formal and informal learning, and replace traditional one-way methods with interactive ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching and learning strategies
  • Digital age
  • Generation Gap
  • generation alpha
  • Elementary Education