اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان قربانی قلدری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه شیهد مدنی آذربایجان

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22034/jei.2021.222616.1404

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان پسر قربانی قلدری انجام گرفت. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمام دانش‌آموزان پسر دوره‌ی متوسطه اول سطح شهر مریوان که در سال‌تحصیلی ۹۷-۹۸ مشغول تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ۶۰ دانش‌آموز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(۳۰) و کنترل (۳۰) جایدهی شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش به مدت شش هفته و هر هفته دو جلسه (۱۲ جلسه) به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های سازگاری اجتماعی (۱۹۶۲) و تاب‌آوری تحصیلی (۲۰۰۴) استفاده شد. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس بود. نتایج نشان داد که آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان قربانی قلدری تأثیر معناداری داشته است اما بر تاب‌آوری تحصیلی تأثیری نداشته است. این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه است و می‌توانند از نتایج آن برای بهبود زندگی دانش‌آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Assetrivness Training on Social Adjustment and Academic Resiliency in Victims of Bullying

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Abolfazl Farid 2
  • Ramin Habibi Kalibar 2
  • Javad Mesrabadi 3
1 PhD Student of Educational Psychology - Shahid Madani University of Azerbaijan
2 Associate Professor of Faculty of Psychology and Educational Sciences- Shahid Madani University of Azerbaijan
3 Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences- Shahid Madani University of Azerbaijan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of assertiveness training on social adjustment and academic resilience of male victims of bullying school. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all male high school students in Marivan city, who were studying in the 2018-2019 academic year. Using cluster random sampling method, 60 students were selected and randomly assigned to experimental (30) and control (30) groups.The participants of the experimental group were trained in groups for six weeks and two sessions per week (12 sessions in total). The questionnaires of “social adjustment” (1962) and “academic resilience” (2004) were used to collect data. Data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that assertiveness training increased social adjustment but did not have a significant effect on academic resilience. There was a significant difference between the two groups in social adjustment (p <0.01) but no difference was observed between the two groups in the academic resilience variable. This research has implications for teachers, educators and school counselors and can be used to improve students' lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic resilience
  • Assertiveness
  • social adjustment
  • victims of bullying