ارزیابی کارایی آموزش و پرورش با تاکید بر تخصیص منابع: رویکرد کارایی برتر(موردپژوهی مناطق آموزش-وپرورش خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران،

2 استادیار اقتصاد آموزش، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22034/jei.2021.256534.1697

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی کارایی مناطق نه گانه آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی98-97 با بهره‌گیری از روش تحلیل پوششی داده‌هاست. در این روش، مجموعه‌ای از عملکردها و ویژگی‌های مناطق آموزشی به عنوان شاخص‌های ورودی و خروجی در نظر گرفته شده‌است و با توجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری شاخص‌ها در مجموع عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجی‌ها بر مجموع موزون ورودی‌ها به عنوان میزان کارایی مناطق محاسبه و ارزیابی شده است. برای ارزیابی کارایی مناطق 9 گانه آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در این پژوهش، داده‌های مربوط به معلمان، مدارس، دانش‌آموزان و نیروی انسانی از اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان شمالی، گردآوری شده و روش تحلیل پوششی داده‌ها با بهره‌گیری از سه شاخص درونداد و دو شاخص برونداد به‌کارگرفته شده است. علاوه بر ارزیابی کارایی هر یک از مناطق، مجموعه‌های کارا، الگوهای مرجع، نهاده‌ها و ستانده‌های مطلوب، واحدهای ناکارا، نقاط ضعف و قوت هر یک از مناطق و وضعیت استفاده از منابع نیز مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Education with Emphasis on Allocation of Resources: A Super Efficiency Approach (Case Study of the Areas of Education in North Khorasan)

نویسندگان [English]

  • morteza badri 1
  • samad borzooyan 2
  • zahra mohammadian 3
1 Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University. Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Education Economics, Allameh Tabataba'i University y of Tehran
3 PhD student in Educational Management, Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

The main objective of this research is to evaluate the efficiency of nine educational regions of North Khorasan Province in the academic year of 1996-97 by using data envelopment analysis method. In this method, a set of functions and features of educational areas are considered as input and output indicators. And, given the importance and impact of the indicators on total performance, the rational balance of outputs on the total amount of inputs is calculated and evaluated as the efficiency of the regions. To evaluate the efficiency of nine educational regions of North Khorasan province, data on teachers, schools, students and human resources from the Department of Education and Development of North Khorasan Province have been collected. Data envelopment analysis method has been used by using three inputs and two output indicators. In addition to assessing the efficiency of each area, efficient collections, reference patterns, desirable inputs and outputs, inadequate units, strengths and weaknesses of each region, and the status of resource use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Performance Evaluation
  • Education
  • Data Envelopment Analysis