تبیین کیفی تجربۀ زیستۀ والدین از فرایند شکل‌گیری برنامۀ درسی آموزش در خانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا

10.22034/jei.2021.250353.1647

چکیده

آموزش در خانه بخشی از آموزش غیررسمی است که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا در محیطی غیر از محیط مدرسه به انتخاب آموزشی دست زنند و برنامۀ درسی را مطابق با علایق خود پیش ببرند. تمایل به این نوع از آموزش با وجود غیررسمی‌بودن در ایران در حال افزایش است. مطالعۀ حاضر با هدف تبیین فرایند شکل‌گیری برنامۀ درسی آموزش در خانه انجام شد. برای این منظور مطالعۀ کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه انجام گرفت و ۱۲ نفر از خانواده‌هایی که به آموزش کودکان خود در خانه پرداخته بودند در این پژوهش مشارکت کردند. اطلاعات با روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی تحلیل شدند. از تحلیل داده‌های این مطالعه برای پاسخ به سؤالِ اول ۲ کدِ محوریِ ایدئولوژیکی و پداگوژیکی شناسایی شد. در پاسخ به سؤال دوم درزمینۀ مؤلفه‌های هدف، محتوا، راهبردهای تدریس، فضا و ارزشیابی مجموعاً ۱۱ کد محوری استخراج شد. طبق یافته‌ها، والدین سعی بر آن دارند تا در تدوین برنامۀ درسی علایق و استعدادهای کودک خود را در نظر بگیرند و او را از جوّ دلهره‌آور و رقابتی دور کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative explanation of lived experience of parents from the process of forming the homeschooling curriculum

نویسندگان [English]

  • Jilā Soleymāni 1
  • Parvin Samadi 2
  • Parvin Ahmadi 3
1 MA, Alzahrā University, Tehran, Iran
2 (PhD), Alzahrā University, Tehran, Iran
3 (PhD), Alzahrā University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Homeschooling constitutes part of an unofficial education process which enables students to choose a learning method and form a curriculum corresponding to their own interests in an atmosphere other than a school environment. Despite its informality, this type of education is growing in Iran. The aim of this study was to explain the process of forming a homeschooling curriculum. To do so, a qualitative research with a phenomenological approach was conducted with participation of twelve persons from the families who had educated their children at home. Data was analyzed by the seven-level Colaizzi method. To answer the first research question, two pivotal ideological and pedagogical codes were identified. To answer the second research question, and considering the components of purpose, content, teaching strategies, atmosphere, and evaluation, all in all, eleven pivotal codes were extracted. Findings indicated that the parents try to take their child's interests and talents into account when developing the curriculum and keep him or her away from a stressful and competitive environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homeschooling
  • Homeschooling Curriculum Design Approaches
  • Components of the Curriculum
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401