ساخت، رواسازی و هنجاریابی آزمون لذت تحصیلی برای دورۀ دوم آموزش ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی تربیتی،‌ واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jei.2021.282958.1931

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی آزمونی برای سنجش لذت تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ دوم آموزش ابتدایی شهر تهران انجام شد. به این منظور، ابتدا با بهره‌گیری از روش مصاحبه‌های باز و بسته با اعضای نمونۀ موردمطالعه از جامعۀ هدف مؤلفه‌ها، ملاک‌ها و شاخص‌های سنجش لذت تحصیلی استخراج شد. سپس سؤال‌های ابزار بر پایۀ شاخص‌های استخراج‌شده تدوین و برای بررسی ضریب توافق روی 10 معلم دورۀ دوم آموزش ابتدایی اجرا و ضریب توافق حاصل شد. فرم اولیۀ سؤالات روی 742 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌های چهارم تا ششم 5 منطقۀ جغرافیای – آموزشی شهر تهران که به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند اجرا شد. درنتیجه، با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و اعتبار به معنای همسانیِ درونی سؤالاتی که آلفای پایین داشتند یا بار عاملی آن‌ها قابل‌توجه نبود حذف شدند و فرم نهایی آزمون با 29 سؤال آماده و هنجارهای لازم برای آن تهیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing, validation and normalization of the academic enjoyment test for the second cycle of primary education

نویسندگان [English]

 • Mahdi Nāmjoomanesh 1
 • Hasanpāshā Sharifi 2
 • Mansooreh Shahriāri Ahmadi 3
1 , PhD Candidate, Islamic Āzād University (Central of Tehran Branch), Tehran,, Iran
2 (PhD), Islamic Āzād University (Roudehen Branch)
3 Islamic Āzād University (Central of Tehran Branch)
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of developing and normalizing a test for the assessment of the academic enjoyment of the primary education second cycle students in Tehran. For this purpose, using the open and closed interview methods with the members of the sample, the components, criteria and indicators of the academic enjoyment assessment were extracted from the target population. Then, the instrument items were developed based on the extracted indicators and they were distributed among 10 second cycle primary education teachers to examine the coefficient of agreement and it was obtained. The initial form of items was administered to 742 male and female students of the primary education fourth to sixth grades from five geographical-educational districts of Tehran that were selected using multi-stage cluster random sampling method. Then, through performing exploratory and confirmatory factor analysis, and computing the reliability in the sense of the internal consistency, the items whose alpha were low or their factor load was not significant were removed, the final form of the test was prepared and the necessary norms were developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic Enjoyment
 • Educational Emotion
 • Assessment of Academic Enjoyment
 • Academic Enjoyment Test
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401