تحلیل روابط چندگانه میان مهار تهای تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درسهای محاسباتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه آمار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این تحقیق رابطة مهار تهای تدریس معلمان با عملکرد دان شآموزان در امتحانات در سهای
محاسباتی، بر اساس رویکرد فرایند-محصول بررسی شده است. به این معنا که ه مبستگی فرایندها )یا
مهار تهای تدریس معلمان( با محصو لها )عملکرد دان شآموزان در آزمو نهای نهایی( بررسی شد. به این
منظور، مهار تهای تدریس معلمان با استفاده از پرس شنام های محق قساخته انداز هگیری شد که متناسب با
شرایط تدریس در سهای محاسباتی طراحی شده بود. پایایی پرس شنامه بر حسب ضریب آلفای کرونباخ
0/92 براورد شد. دبیران نمونة آماری تحقیق به روش خوش های انتخاب شدند. تعداد 175 پرس شنامة قابل
تحلیل از دبیران در سهای محاسباتی به دست آمد و در مرحلة بعد فهرست نمر ههای پایانی دان شآموزان
هر دبیر فراهم شد.
در تحلی لهای اولیه معلوم شد که مهار تهای تدریس وابسته به جنسیت معل ماند و نیز روشن شد که
بخش مهمی از واریانس پیشرفت تحصیلی دان شآموزان )حدود 40 درصد( با نوع مدرسه قابل تبیین است.
در تحلیل نهایی این نتیجه به دست آمد که توجه دبیران زن به مؤلف ههایی نظیر انعطا فپذیری در تدریس،
به سطح تسلّ ط رساندن دان شآموزان، شفافیت در ارائة درس، حمایت از یادگیری شاگردان، توانمندسازی
خویشتن و بهر هگیری از نظرات دیگران، تنوع در تدریس، تلکی فدهی و مطالبه، به طور معناداری با
پیشرفت تحصیلی دان شآموزان ایشان ارتباط دارد. در مقابل، نمر ههای دان شآموزانِ دبیران مردی که
دان شآموزان را به مطالعة قبلی تشویق م یکنند، در خلال تدریس به طور مکرر به وارسی یادگیری بچ هها
م یپردازند و به ارزشیابی و آزمون بیشتر گرایش دارند، به طور معنادار از نمر ههای دان شآموزانِ دبیران زنی
که به این مهار تها گرایش دارند، بالاتر است. به نظر م یرسد نحوة بهر هگیری متفاوت دبیران زن و مرد از
مهار تهای تدریس اثربخش، پیامدهای متفاوتی را از نظر پیشرفت تحصیلی دان شآموزان به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the multiple relationships between teachers’ effective teaching skills and students’ academic achievement in computational courses

نویسندگان [English]

  • ahmad madani 1
  • davood pourrsina 2
  • Mohammad Amini 3
  • Akram YousefiNejad
1 Seyed Ahmad Madani (PhD), University of Kāshān, Kāshān, Irān
2 Dāvoud Poorsinā (PhD), University of Kāshān, Kāshān, Irān
3 Mohammad Amini (PhD), University of Kāshān, Kāshān, Irān
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between teachers’ effective teaching skills and the students’ academic achievement in computational courses according to a process-product approach. Here, the correlation between processes (teaching skills of teachers) and products (the performance of students in final provincial examinations) were calculated. For this purpose, the teachers’ teaching skills was measured using a researcher-made questionnaire. The questionnaire was designed according to the curriculum and the dominant teaching method in computational courses in Iran’ secondary education. The teachers as research sample were selected using a cluster sampling method. The number of the collected questionnaires was 175 and the reliability of the questionnaire was estimated around 0.92 according to the Cronbach’s Alpha coefficient. At next stage, the lists of students’ final scores for each teacher were provided. At the initial
analyses, it became clear that the teaching skills are interwoven with the teachers’ gender. It was also revealed that a considerable part (around 40 percent) of variance of
students’ academic achievement could be explained by the variable of school type. The final analysis showed that female teachers’ attention to components such as flexibility in teaching, tendency toward mastery of students, clarity in presenting the lessons, supporting student learning, self-empowerment and utilization of others’ perspectives, diversity in teaching, giving assignments, and supervising and controlling homework are significantly related with their students’ academic achievement. On the contrary, the scores of male teachers’ students who persuade students to the pre-study of the lessons, who do multiple checking of students’ learning, and tend to do more evaluations and quizzes were significantly better, compared with the scores of female teachers’ students with inclination to these skills. It seems that the different way of the use of the effective teaching methods by male and female teachers, has different consequences on the students’ academic achievement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Teaching
  • effective teaching
  • Effective Teaching putational Courses