ارائة مدل ساختاری مؤلفه های مؤثر در یادگیری عبار تهای جبری دورة جدید متوسطه، با استفاده از روش سلسله مراتبی ویژگی ها(AHM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 احمدشاهورانی سمنانی، استادیار آموزش ریاضی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

3 محمدحسن بهزادی، استادیار آمار دانشگاه آزادسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

4 علی برهمند، استادیارآموزش ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهمدان

چکیده

در فرایند آموزش و یادگیری ریاضیات پایه، مباحث مرتبط با عبار تهای جبری اساس بسیاری
از مباحث اصلی و مهم در ریاضیات مدرس های و ریاضیات پیشرفته است و ب هخصوص در موضو عهای
مرتبط با تاب عها و عملگرها از آن استفاده م یشود. ازای نرو، یافتن روابط و میزان ابعاد آ نها بین
مؤلف ههای مؤثر در سطح دانش و مهارت دان شآموزان ب هصورت الگو یا مدلی کاربردی، برای
آموزشگران ریاضی حائز اهمیت است.
این پژوهش، م یکوشد برای موضوع عبار تهای جبری در دورة متوسطه، با استفاده از ابزار
آزمون ریاضی و سپس با تحلیل داد هها توسط نر مافزار R، ب هکارگیری شیو ههای «ارزیابی تشخیصی
و شناختی » برای آنالیز داد هها و سپس استخراج نتایج از شیوه «سلسل همراتبی ویژگ یها » یک مدل
ساختاری ارائه دهد.
نتایج حاصل در آغاز با سه حیطة محتوایی «شناخت و تشخیص « ،» ساده کردن » و «فاکتورگیری
و پخ شپذیری » بررسی شدند، مدل ساختاری، بنا بر آنالیز نتایج الگویی هم گرا و خطی را برای مدل
ارتباطی میان مؤلف هها نشان داد که با مدل انداز هگیری برای یافتن ابعاد، روایی، پایایی و برازش مدل
تثبیت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a structural model of the components influential on learning algebraic expressions at the new secondary school level using Attribute Hierarchy Method (AHM

نویسندگان [English]

  • Shiva Mafakheri 1
  • Ahmad Shahvarani 2
  • Mohammad Hasan Behzadi 3
  • Ali Barhmand 4
1 Shivā Mafākheri (PhD), Islāmic Āzād University (Science and Research Branch), Tehrān, Irān
2 Ahmad Shāhvarāni Semnāni (PhD), Islāmic Āzād University (Science and Research Branch), Tehrān, Irān
3 Mohammad Hassan Behzādi(PhD), Islāmic Āzād University (Science and Research Branch), Tehrān, Irān
4 Ali Barhmand, (PhD), Islāmic Āzād University (Hamedān Branch), Hamedān, Irān 4
چکیده [English]

In the process of teaching and learning basic mathematics, topics related to the algebraic expressions are the basis of many of the key topics at school and advanced mathematics, and especially they are used in teaching the topics related to the functions and operators. Therefore, it is important to find the relationships among the effective components and their dimensions at the level of knowledge and skills of students, as a model for mathematics educators. This research seeks to provide a structural model for the topic of algebraic expressions at secondary school level, using a mathematical test tool and then through analyzing data through the software R, applying Cognitive Diagnostic Assessment (CDA) to analyze data and then extracting the results using the Attribute Hierarchy Method (AHM). The results were examined in three content areas of “recognition and detection”, “simplification” and “factorization and distribution”. The structural model, based on the analysis of the results, showed a convergent and linear pattern for the model of the relationship among the components. And this model became fixed with the model of measurement to find the dimensions, validity, reliability and fit of the model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Cognitive Diagnostic Assessment (CDA)
  • the Algebraic Expressions
  • the Attribute Hierarchy Method (AHM) – Cognitive Components
  • Item