واکاوی تأثیر معماری داخلی انعطاف پذیر بر تعیین فضای شخصی دان شآموزان در مدرسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران

2 دانشیار، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

3 استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فضاهای آموزشی انسان های آینده را تربیت می کنند و به نوع نگرش و شیوة رفتاری جوامع
شکل م یدهند. پس محیط مدرسه باید موجب بهبود رفتار اجتماعی دانش آموزان شود. عاملی مانند
فضای شخصی در مدرسه می تواند بر رفتار دانش آموز تأثیر بگذارد. الگوهای رفتاری متنوع، ورود
فناوری های نوین و نیاز به فضاهای چندمنظوره، فضاهای آموزشی را به سمت انعطاف پذیری سوق
می دهد. هدف از این پژوهش یافتن ارتباط بین رفتارهای اجتماعی و معماری انعطاف پذیر بوده است.
ابتدا با روش تحلیل محتوای متن تأثیر تغییر چیدمان نیمک تها بر اندازة فضای شخصی دانش آموز
بررسی شد. سپس با روش میدانی، مشاهدة مستقیم و مداخله در محیط به صورت پیش آزمون و
پس آزمون، چگونگی تأثیرپذیری پاس خهای رفتاری دانش آموزان از معماری انعطا فپذیر به کمک
متغیر محیطی کالبدی، تغییر چیدمان موردبررسی قرار گرفت. یافت ههای پژوهش نشان دادند،
تغییر فضای کلاس از طریق تغییر چیدمان و ایجاد محی طهای اجتماع پذیر م یتواند بر اندازة
فضای شخصی دانش آموز تأثیرگذار باشد. بدین صورت که تغییر چیدمان نیمک تها، اندازة فضای
شخصی و در نتیجه میزان ارتباط و تعامل دانش آموزان با یکدیگر را تغییر م یدهد. زاویة قرارگیری
دانش آموز، فاصلة آن از معلم و دیگر دانش آموزان، قاب لرؤیت بودن وی توسط معلم بر اندازة فضای
شخصی که مانند حباب آ نها را در برگرفته، تأثیرگذار است. بنابراین از طریق تغییر چیدمان،
م یتوان فضای کلاس و اندازة فضای شخصی دانش آموزان را تغییر داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of the flexible internal architecture on the students’ personal space at schools

نویسندگان [English]

  • azam esmaeili 1
  • Azadeh Shahcheraghi 2
  • Farah Habib 3
1 Department of Architecture, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Āzāde Shāhcherāghi (PhD), Islāmic Āzād University (Science and Research Branch, Tehrān, Irān
3 Farah Habib (PhD), Islāmic Āzād University (Science and Research Branch, Tehrān, Irān)
چکیده [English]

Educational spaces educate future people; outline the attitudes and behavior of societies, so the school environment should improve the social behavior of students. A factor such as the personal space at the school can affect students’ behavior. Varied behavior patterns, the arrival of new technologies, the need for the multipurpose spaces lead the training spaces to flexibility. The purpose of this study was to find the relationship between social behaviors and flexible architecture. First, through content analysis of the text, the effect of changing the layout of the couches on the size of the students’ personal space was studied. Then, through field method and direct observation and intervention in the environment using the pre-test and post-test design, the influence of flexible architecture on the students’ behavioral responses, with the help of physical environment variable of »layout change« were studied. Findings showed that the change in the space of the class through the change in the layout and developing the sociable environment could influence the size of the students’ personal space, i.e., the change in the layout of the couches could change the size of the students’ personal space and as a result could change the amount of the relationship and interaction of students with each other. The angle in the placement of students, their distance from teacher and other students, and being observable by the teacher could influence the personal space that has surrounded them like bubbles. So, through the change in the layout, the space of the class and the personal space of the students could be changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible Architecture
  • Personal Space
  • Class Layout