ارائة الگوی تناسب آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد بر اساس نظریة داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد بهسازی منابع انسانی مؤسسة آموزش عالی امام جواد (ع) یزد

چکیده

مقالة حاضر در پی ارائة الگویی برای تبیین تناسب آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازارکار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد است. به لحاظ کفایت نداشتن مدل‌های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین تناسب آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازارکار و برای به دست آوردن داده‌هایی متناسب با زمینة مورد مطالعه، از روش کیفی نظریة داده بنیاد استفاده شد. داده‌های مطالعه از مصاحبه با 14 نفر از صاحبان صنایع و مدیران سازمان فنی‌وحرفه‌ای شهر یزد گردآوری شد. با طبقه‌بندی مفاهیم، مقوله‌های فرعی و محوری و یافتن مقوله محوری با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مقوله‌های شکل دهندة الگوی تناسب آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازارکار و روابط بین آن‌ها در قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شامل موجبات علّی (هفت مقوله)، مقوله محوری (هم راستایی آموزش ها)، راهبردها (هشت مقوله)، شرایط محیطی (شش مقوله)، ویژگی‌های زمینه‌ای (چهار مقوله) و پیامدها (سه مقوله) می‌شود.
بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت با استفاده از راهبردهای نیازسنجی، مشارکت ذینفعان، آموزش مربیان، همکاری‌های داخلی و خارجی، آینده‌پژوهی شغلی، آمایش سرزمینی و برنامه ریزی، آشنایی کارآموزان با بازارکار، و مشاوره و هدایت شغلی، می‌توان تناسب آموزش های فنی‌وحرفه‌ای با نیاز های بازارکار را محقق کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for tailoring the technical and vocational training with the labor market needs from the viewpoint of Yazd industry owners based on the grounded theory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shakeri 1
  • Kāzem Barzegar Bafroo’i 2
  • Mohammadali Jamshidi 3
1 Educational Science Department, Educational Science & Psychology Faculty, Yazd University, Yazd, Iran
2 (PhD), Yazd University, Yazd, Irān
3 MA in Human Resources Improvement at Imām Javād University College
چکیده [English]

This paper aims at presenting a model, tailoring the vocational and technical education with the needs of the labor market from the viewpoint of the industries’ owners of Yazd city. The qualitative method of grounded theory was used due to the limited models in the current literature to explain the fitness of the vocational and technical education with the needs of the labor market and gathering the data suitable with the study. The data was collected through interview with 14 industry owners and vocational and technical organization managers in Yazd city. By classifying the concepts, minor and major subcategories, and finding the core category using the open, axial and selective coding, the categories which could develop a model for tailoring the vocational and technical education with the needs of the labor market and the relationships among them were appeared in a paradigmatic model. The model includes causal triggers (7 categories), Core category (training alignment), strategies (8 categories), environmental conditions (6 categories), contextual features (4 categories) and the consequences (3 categories). Based on the research findings, it could be concluded that the fitness of the technical and vocational education to the needs of the labor market could be realized using the strategies of need assessment, stakeholders’ participation, instructor training, internal and external cooperation, occupational future studies, land use planning, trainees acquaintance with the job market, along with counseling and career guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocational and Technical Education
  • Labor Market Needs
  • Grounded theory