تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان: یک طرح ترکیبی لانه‌ای هم‌زمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این تحقیق با هدف سنجش تأثیر بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان در دورة اول متوسطه صورت گرفته است. جامعة آماری آن شامل همة دانش‌آموزان دختر دورة اول متوسطة اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بود. روش انجام پژوهش به شیوة ترکیبی لانه‌ای هم‌زمان بود. به‌منظور سنجش کمی روحیة کارآفرینی،30 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسش‌نامة روحیة کارآفرینی پاسخ دادند. برای گروه آزمایش 13 جلسة آموزش برگزار شد، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. برای «تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره» استفاده شد.
در مرحلة دوم، به‌منظور بررسی و تأیید یافته‌های کمّی، در پایان هر جلسه با دانش‌آموزان مصاحبه‌ای صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند، بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر برنامة آموزشی دانشگاه ساسکاچئون، بر روحیة کارآفرینی دانش‌آموزان مؤثر بوده است (001/0). از این رو مؤلفه‌های «نوآوری»، «ریسک‌پذیری»، «موفقیت‌طلبی» و «استقلال‌طلبی» در سطح 001/0 معنادار بودند و مؤلفه‌های «ابهام پذیری» و «کنترل‌پذیری» معنادار نبودند. نتایج مصاحبه‌های به‌دست‌آمده هم تحلیل کمی را تأیید کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت: با توجه به اهمیت آموزش کارآفرینی در مدرسه، در کنار سایر برنامه‌ها و روش‌های موجود می‌توان از بستة آموزش کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه ساسکاچئون استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the use of entrepreneurship training package based on Saskatchewan University's educational program on the students' entrepreneurship morale: A mixed methods study with the concurrent embedded design

نویسندگان [English]

  • leila heshmatifar 1
  • mohamadjavad liaghatdar 1
  • Ahmad Ābedi 2
1 Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan
2 (PhD), University of Isfahān
چکیده [English]

This research was aimed at investigating the impact of the use of the entrepreneurship training package based on Saskatchewan University curriculum on the students' entrepreneurship morale. The statistical population of the study included all female secondary school students in Isfahān during the academic year of 2017-2018. It was a mixed methods study with the concurrent embedded design. In order to quantitatively measure the entrepreneurial morale, 30 people were selected using the random cluster sampling method and they were randomly assigned to two groups of experimental (15 people) and control (15 people). Both groups responded to the questionnaire of entrepreneurial spirit at the pretest and posttest stages. There were 13 training sessions for the experimental group, but the control group received no intervention. To analyze the data, multivariate covariance analysis was used. At the second stage, in order to examine and confirm the quantitative findings, the students were interviewed at the end of each session. The results showed that the entrepreneurship education package based on the Saskatchewan University curriculum was effective on the students' entrepreneurial spirit (0.001). Hence, the components of the innovation, risk taking, success, and independence were significant at the level of 0.001 and the components of ambiguity and control were not significant. The results of the interviews confirmed the quantitative analysis. Therefore, it can be said that, given the importance of the entrepreneurship education at schools, besides other existing programs and methods, a Saskatchewan University entrepreneurship training package can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Education – Curriculum
  • Entrepreneurial Spirit
  • First Cycle Secondary School