علیرضا کیامنش

رابطۀ مدت زمان انجام تکلیف و پیشرفت ریاضی: کاربرد مدل یابی چندسطحی برای تحلیل داده های تیمز ۲۰۱۱

باور عمومی این است که تکلیف شب بر یادگیری و عملکرد تحصیلی اثرگذار است، ولی در تحقیقات موجود این رابطه به طور کامل مورد تأیید قرار نگرفته است. هدف مطالعۀ حاضر تعیین رابطۀ مدت زمان انجام تکلیف شب با پیشرفت ریاضی با توجه به داده های تیمز ۲۰۱۱ و در دو سطح دانش آموز و مدرسه است. این رابطه در میان ۶۰۲۹ دانش آموز پایة هشتم شرکت کنده در آزمون تیمز (۲۸۱۶ دختر و ۳۲۱۳ پسر) که پرسش نامة استاندارد آن را تکمیل کرده بودند بررسی شد. نتایج تحلیل چندسطحی نشان دهنده رابطه مثبت بین مدت زمان انجام تکلیف در سطح دانش آموز (در سطح ۰/۰۰۱) و در سطح مدرسه (در سطح ۰/۰۱) با پیشرفت ریاضی بوده است.

دستاورد تحصیلی از راه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی، یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعۀ دو سطحی)

 این مطالعه با هدفِ یافتن نقش عوامل سطح دانش آموزی و سطح کادر مدرسه بر دستاورد تحصیلی انجام گرفته است. جامعة پژوهشی شامل تمامی هنرجویان، مدیران، معاونان آموزشی و فنی، و مشاوران تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۲ بود. از بین نواحی پنج گانة شهر تهران ۱۰ منطقه و از هر منطقه ۲ هنرستان، و در مجموع ۹۰۶ دانش آموز پایه سوم از ۱۹ هنرستان و ۳۹ کلاس به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ۵۹ نفر از کادر همان هنرستان ها در نمونه حضور داشتند.

آموزش همه جانبه و مشارکتی در دوره ابتدایی دستاوردها و چشم اندازها

آموزش همه جانبه و مشارکتی بر این مسئله تأکید دارد که آموزش باید دانش آموزان را به گونه ای آماده کند که بتوانند با نیازهای دنیای پرشتاب و پر تغییر با کمترین مشکل کنار بیایند. آموزش باید به دانش آموزان کمک کند تا شیوه های زندگی بهتر برای خود و دیگران را کشف و به آن عمل کنند. این آموزش بر سه ویژگی اساسی تأکید دارد: مفاهیم وابستگی و به هم پیوستگی یا میان رشته ای، کنجکاوی و شکاکیت و یادگیری فعال.

نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستان های کاردانش موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستان های کاردانش منطقۀ ۲ شهر تهران

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی، کاربردی و ارزشیابی است که با هدف ارزشیابی کیفیت عملکرد (بروندادها) هنرستان های کاردانش منطقۀ ۲ شهر تهران اجرا شده است. منابع گردآوری اطلاعات در مرحله «تدوین معیارهای قضاوت» شامل متخصصان و اساتید، هنرآموزان، مدیران و معاونان هنرستان ها، کارشناسان کاردانش و فنی حرفه ای و در مرحله «ارزشیابی کیفیت بروندادها» شامل سه زیر جامعۀ: مدیران هنرستان ها، دانش آموختگان و کارفرمایان است که با بهره گیری از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است.

خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران

در تحقیق حاضر، تأثیر متغیرهای خودکارآمدی، اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد، راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی به روش تحلیل مسیر بررسی شده است. برای انجام دادن این تحقیق ۳۸۹ دانش آموز دختر و پسر پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان های دولتی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آنان پرسشنامه ای را متشکل از خرده مقیاس های اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و پایداری، برگرفته از منابع معتبر تکمیل کردند.

رویکردهای نظری زیربنای تعریف سواد: شواهدی از برنامه درسی کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، سنگاپور، سنگال، اندونزی و ایران

برنامه ریزی آموزشی به طور سنتی به چگونگی آموزش توانایی های سواد در طیف زیادی از جمعیت کشور می پردازد. بُعد کلیدی برنامه ریزی آموزشی در وهله اول، تعیین تعریف سواد و در وهله دوم، تعیین بهترین شیوه آموزش سواد با امکانات موجود در کشور است. سپس، برنامه ریزی درسی به سواد شکل می دهد و شیوه انتقال آن را در افراد جامعه تعیین می کند.

طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته است؛ اگر الگویی بتواند سطح کیفی آموزش را در مناطق کمتر توسعه یافته ارتقاء بخشد، می تواند مبنایی برای طراحی الگوهای مناسب دیگر باشد. بدین منظور با استفاده از نمودار پارتو، مسائل اساسی مربوط به آموزش دختران روستایی در منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان مشخص شدند و الگوی آموزشی، طراحی و تولید گردید. سؤال اصلی پژوهش عبارت بود از: «الگوی طراحی شده ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران یک روستا در مناطق کمتر توسعه یافته، چه تأثیری بر پیشرفت تحصیلی و میزان غیبت آنان دارد؟

بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ حافظۀ کاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی و ارائۀ یک مدل تبینی با برازش مناسب در دانش آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه است. سیصد و هشتاد دانش آموز پایۀ پنجم دبستان (۱۸۸دوزبانۀ فارس- ترک و ۱۹۲یک زبانۀ فارس) با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش حافظۀ کاری از آزمون شاخص پردازش اطلاعات(IPI)، برای سنجش عملکرد خواندن از آزمون سنجش عملکرد خواندن و نارساخوانی (نما) و از میانگین نمره های نهایی دروس ریاضی، فارسی و علوم به عنوان شاخص سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد.

سنجش تشخیصی صلاحیت های سواد ریاضی

در دهة اخیر، رویکرد سنجشِ شناختی تشخیصی، به منظور تلفیق نظریه های شناختی با نظریه های یادگیری و ارائة نیمرخی از صلاحیت های شناختی دانش آموزان، برخلاف روش های مرسوم اندازه گیری آموزشی، مانند نظریة کلاسیک و نظریة سؤال پاسخ، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. با عنایت به چنین دیدگاهی، پژوهشی با عنوان «آزمون تشخیصی صلاحیت های شناختی سواد ریاضی» حاوی بیست سؤال، بر مبنای مدل شناختی مطالعه پیزا (۲۰۱۲) و متشکل از صلاحیت های شناختی ارتباطات و استفاده از زبان و عملیات نمادین، رسمی و فنی؛ ریاضی وار کردن و بازنمایی؛ استدلال و بحث و طراحی راهبرد برای حل مسائل، طراحی گردید.

Subscribe to RSS - علیرضا کیامنش