فاطمه پیرایش مقدم

آموزش مفاهیم و تفسیر قرآن با استفاده از تکنولوژی آموزشی و روان شناسی رنگ ها

در سال های اخیـر نقش رســانه های آمـــوزشی در ارائه اطــلاعات و مــهارت های لازم برای کمک به درک بهتر مخاطبان از موضوعات آموزشی، کاربردی کردن و تسهیل آموزش بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته است.

Subscribe to RSS - فاطمه پیرایش مقدم