فرزانه میکائیلی منیع

بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه

هدف پژوهش حاضر تبیین و پیش بینی یادگیری خودتنظیمی بر اساس الگوی شناختی اجتماعی بندورا بود. نمونة آماری این پژوهش ۳۸۴ نفر دانش آموزان سال اوّل دورة دوّم متوسطة شهر ارومیه بودند، که شامل ۲۰۴ نفر پسر و ۱۸۰ نفر دختر بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. آزمون های عاطفة مثبت، ادراک از جوّ مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی، انتظارات پیامد تحصیلی، اهداف پیشرفت و یادگیری خودتنظیمی اجرا شد. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی ساختاری یادگیری خودتنظیمی مدلی روا برای جامعة مورد پژوهش است.

مقایسۀ مسئولیت پذیری، روحیۀ همکاری، سلامت عمومی ، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و روزانۀ استان آذربایجان غربی

هدف این پژوهش بررسی حس مسئولیت پذیری، رضایت از زندگی، روحیۀ همکاری، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و مقایسۀ آن با دانش آموزان مدارس روزانه است. بدین منظور با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای ،۳۷۵ دانش آموز شبانه روزی و گروهی از دانش آموزان مدارس روزانه(به عنوان گروه همتا) از دو مقطع راهنمایی و متوسطه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از خرده مقیاس مسئولیت پذیری آزمون شخصیت کالیفرنیا، آزمون سلامت عمومی(GHQ-28)، مقیاس چندوجهی رضایت از زندگی ویژۀ دانش آموزان و آزمون روحیۀ همکاری مارتین استفاده شد.

آزمون الگوی شناختی - اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه

در چند سال اخیر مدل شناختی - اجتماعی در تلاش برای تبیین عوامل شکل دهندة رضایت شغلی بوده و در این راستا، توجه پژوهشی قابل توجهی را برای درک ابعاد مختلف این متغیر به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روایی الگوی شناختی- اجتماعی رضایت شغلی جامعة معلمان مقطع متوسطة شهر ارومیه بود. برای رسیدن به این مهم از بین این جامعه ۳۸۲ نفر به شکل تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. از این تعداد ۱۹۴ نفر زن و ۱۸۸ نفر مرد بودند. آزمون های رضایت شغلی، عاطفة مثبت، حمایت از رسیدن به هدف، خودکارآمدی، شرایط کار و پیشروی اهداف که هر کدام چند سنجه را دربرمی گرفتند، اجرا شدند.

پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

رضایت از مدرسه، به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان، در چند دهة اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. در این بین، رویکرد شناختی اجتماعی بندورا زمینه ساز پژوهش های بسیاری بوده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت تبیین متغیرهای شناختی اجتماعی بر رضایت از مدرسه بود. این مطالعه از نوع توصیفی به روش الگویابی علّی است. جامعة پژوهش، تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی شهر ارومیه بودند که از میان آنان ۱۹۹ نفر پسر و ۱۸۱ نفر دختر به روش تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.

Subscribe to RSS - فرزانه میکائیلی منیع