ولی الله فرزاد

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی، انجام شده است. بدین منظور، تعداد ۳۴ پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست، که شامل مؤلفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسش نامه هاست، برای فراتحلیل انتخاب شدند.

رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (۲۰۰۵) است. بر این اساس ۶۰۰  دانش آموز دختر و پسر از میان دبیرستان های سطح شهر تهران، به طور تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفتیم. مطالعه حاضر، همسو با نتایج پژوهش پکران (۲۰۰۲)  نشان می دهد پرسشنامه، همسانی درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های آن میان ۷۴/ ۰ تا ۸۶/ ۰ است.

Subscribe to RSS - ولی الله فرزاد