اهداف پیشرفت

بررسی پیش بینی کننده های شناختی اجتماعی یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دورة متوسطه

هدف پژوهش حاضر تبیین و پیش بینی یادگیری خودتنظیمی بر اساس الگوی شناختی اجتماعی بندورا بود. نمونة آماری این پژوهش ۳۸۴ نفر دانش آموزان سال اوّل دورة دوّم متوسطة شهر ارومیه بودند، که شامل ۲۰۴ نفر پسر و ۱۸۰ نفر دختر بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. آزمون های عاطفة مثبت، ادراک از جوّ مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی، انتظارات پیامد تحصیلی، اهداف پیشرفت و یادگیری خودتنظیمی اجرا شد. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی ساختاری یادگیری خودتنظیمی مدلی روا برای جامعة مورد پژوهش است.

مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رشته ریاضی: نقش واسط های راهبردهای یادگیری در ارتباط میان اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای درگیری تحصیلی شناختی (راهبردهای پردازش سطحی و عمیق) در ارتباط میان اهداف پیشرفت چندگانه تبحری، رویکردی  عملکردی و اجتنابی  عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان در رشته ریاضی  فیزیک است؛ ۲۵۴ دانش آموز با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، از دبیرستان های واقع در شمال، مرکز و جنوب تهران انتخاب شدند.

نقش خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علیّ

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف تبحری، رویکرد- عملکرد، اجتناب- عملکرد و درگیری شناختی بر پیشرفت ریاضی به «روش تحلیل مسیر» بود. ۲۸۰ نفر از دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهر مهاباد در این پژوهش شرکت کردند. آنان پرسش نامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (۱۹۹۷)، مقیاس اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (۲۰۰۰)، خرده مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ و همکاران (۱۹۹۱) و خرده مقیاس راهبرد یادگیری عمیق و سطحی کمبر و همکاران (۲۰۰۴) را تکمیل کردند.

Subscribe to RSS - اهداف پیشرفت