خلاقیت

بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

برای بررسی تحولی سبک های تفکر و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر مقاطع تحصیلی گوناگون با محدوده سنی ۱۲ تا ۴۰، پرسشنامه سبک های تفکر «استرنبرگ، واگنر» و آزمون خلاقیت عابدی روی ۸۱۰ نفر (۵۰۰ دانش آموز و ۳۱۰ دانشجو) و آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم B) روی ۴۴۱ نفر از همان دانش آموزان اجرا شد. داده های پژوهش، با استفاده از روش های آماری، تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که:

رابطۀ خلاقیت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران

این تحقیق به منظور بررسی رابطۀ سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های نظری و پیش دانشگاهی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۲۵۰ دانش آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه های سوم دبیرستان های نظری و مراکز آموزش پیش دانشگاهی تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه گیری خصایص شخصیتی از آزمون استانداردشده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شده است.

نتایج زیر پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل آماری داده ها به دست آمده است:

الگوی رشد خلاقیت و کارایی آن در ایجاد مهارت تدریس خلاق در معلمان ابتدایی

امروزه تحلیل و بررسی «خلاقیت در آموزش» مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان آموزشی است. نظام های آموزشی، با برنامه ها، اهداف، محتوا و سایر عوامل آموزشی خود، نقش مؤثری در توسعه یا تخریب خلاقیت دانش آموزان دارند و معلمان در این زمینه نقش کلیدی ایفا می کنند.

بررسی دلالت های نظریه ها و سبک های مدیریت در بروز نوآوری

این مقاله می کوشد با بهره گیری از نظریه ها و سبک های گوناگون مدیریت، دلالت های آنان را در بروز نوآوری در سازمان بررسی کند. بدین منظور، ابتدا عوامل مثبت و منفی هر یک از نظریه ها، به ترتیب از نظریۀ کلاسیک تا نظریه های سیستمی، اقتضایی، سازمان یادگیرنده و آشوب، تجزیه و تحلیل می شود. سپس دلالت ها ونقش و تأثیر هریک از این نظریه ها در تولید فکر و پرورش نبوغ کارکنان، به ویژه بروز خلاقیت و نوآوری در آنان به تفصیل بیان می گردد. بررسی ها و مطالعات نشان می دهند که برای نوآوری در سازمان، تنها داشتن مدیر و کارکنان خلاق ونوآور کافی نیست.

بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان

نظام آموزشی ما برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان نیازمند تحول اساسی است و معلمان از عناصر کلیدی این نظام هستند. به همین دلیل برنامه ای برای آموزش خلاقیت معلمان تدوین گردید تا شناخت، نگرش و مهارتهای لازم را برای پرورش خلاقیت دانش آموزان کسب کنند. برنامه آموزش خلاقیت را که مجری تحقیق براساس تئوری های علمی طراحی کرده، در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیر مثبت آن بر دانش، نگرش و مهارت معلمان تایید شده است. پژوهش حاضر فاز دوم همان پژوهشی است که به منظور بررسی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر روی دانش آموزان آنها طراحی شده است.

بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان

در سالهای اخیر علاقه به کار فلسفی با کودکان به این دلیل که کار فلسفی هم مهارتهایی نظیر خواندن و تفکر کودکان را تقویت می کند و هم استقلال فکری آنها را افزایش می دهد، افزایش یافته است. با عنایت به توجه نظامهای آموزشی کشورهای گوناگون به این امر از یک سو و مشکلات نظام آموزشی کشور از سوی دیگر پژوهشگران بر آن شدند تا با روش آزمایشی اثرات کار فلسفی با کودکان را در مدارس ابتدایی شهر اصفهان بررسی نمایند. با توجه به اینکه کار آزمایشی بود، یک دبستان پسرانه در ناحیه ۳ اصفهان انتخاب شد و محققان به مدت ۸ ماه به اجرای این پژوهش در پایه های دوم تا پنجم دبستان پسرانه پرداختند.

تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان

مدرسه محیطی برای یادگیری و تربیت نسل آینده است. اگر محیط مدرسه تشویق کنندة خلاقیت باشد، نسل آینده انسان‎هایی خلاق خواهند بود، حتی ویژگی‎های معماری بنای مدرسه، در کنار دیگر ویژگی‎های مدیریتی، می‎تواند به ایجاد یک مدرسة تشویق‎کنندة خلاقیت بینجامد. هدف این تحقیق تحلیل نظریه‎های مختلف در زمینة یادگیری خلاق و بررسی تأثیر هنر بر خلاقیت افراد است تا معلوم شود محیط‎های هنری تا چه اندازه و چگونه بر خلاقیت دانش‎آموزان اثر می‎گذارند. مهم ترین سؤالات تحقیق عبارتند از: 
۱. آیا کاربرد هنر در مدرسه، بر میزان خلاقیت دانش‎آموزان موثر است؟ 

Subscribe to RSS - خلاقیت