دانش آموزان دبیرستانی

رابطۀ خلاقیت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران

این تحقیق به منظور بررسی رابطۀ سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های نظری و پیش دانشگاهی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۲۵۰ دانش آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه های سوم دبیرستان های نظری و مراکز آموزش پیش دانشگاهی تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه گیری خصایص شخصیتی از آزمون استانداردشده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شده است.

نتایج زیر پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل آماری داده ها به دست آمده است:

پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

رضایت از مدرسه، به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان، در چند دهة اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. در این بین، رویکرد شناختی اجتماعی بندورا زمینه ساز پژوهش های بسیاری بوده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت تبیین متغیرهای شناختی اجتماعی بر رضایت از مدرسه بود. این مطالعه از نوع توصیفی به روش الگویابی علّی است. جامعة پژوهش، تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی شهر ارومیه بودند که از میان آنان ۱۹۹ نفر پسر و ۱۸۱ نفر دختر به روش تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.

Subscribe to RSS - دانش آموزان دبیرستانی