درگیری تحصیلی

تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هشتم شهر دزفول

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی (راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری) و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی است. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیة دانش آموزان پایة هشتم شهرستان دزفول بود. با روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد ۵۰ دانش آموز در قالب دو کلاس درس ۲۵ نفره از بین مدارس شهر دزفول انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.

الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی

 دانش آموز پایه سوم رشته ریاضی (۲۵۰ دختر و ۲۵۰ پسر) دبیرستان های شهر شیراز با هدف ارائه الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر اساس اهداف پیشرفت و ابعاد گوناگون درگیری تحصیلی، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه ای که از خرده مقیاس های تلاش (دوپیرات و مارین ۲۰۰۵)، اهداف پیشرفت (میدلتن و میگلی ۱۹۹۷) و درگیری شناختی و ارزش تکلیف (پینتریچ و همکاران ۱۹۹۱) تشکیل شده بود، پاسخ دادند. عملکرد ریاضی دانش آموزان با معدل پایان سال درس حسابان سنجیده شد.

Subscribe to RSS - درگیری تحصیلی