عملکرد تحصیلی

تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه هشتم شهر دزفول

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر الگوی انگیزشی MUSIC بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، درگیری تحصیلی (راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری) و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی است. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیة دانش آموزان پایة هشتم شهرستان دزفول بود. با روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد ۵۰ دانش آموز در قالب دو کلاس درس ۲۵ نفره از بین مدارس شهر دزفول انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.

مقایسة ابعاد سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان ایرانی و مهاجر دورۀ متوسطه با توجه به ملیت   - نوع مدرسه و جنسیت آنان

هدف از پژوهش حاضر مقایسة پیشرفت تحصیلی و  ابعاد سازگاری تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه دوم شهر یزد با توجه به ملیت- نوع مدرسه (در سه گروه ایرانی در مدارس تک ملیتی، ایرانی در مدارس چندملیتی و مهاجر در مدارس چندملیتی) و جنسیت آنان در سال ۱۳۹۴ بود. ۴۷۴ دانش آموز به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامۀ سازگاری تحصیلی را تکمیل کردند. برای سنجش عملکرد تحصیلی از معدل پایان ترم اول، نمرۀ کارپوشه های کلاسی و ارزشیابی تکوینی استفاده شد. داده ها با آزمون های MANCOVA و ANCOVA تحلیل شدند.

بررسی مقایسه ای دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشکل انضباطی، از لحاظ سه مؤلفۀ عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی

هدف از پژوهش مقایسۀ دانش آموزان منضبط ودانش آموزان دارای مشکل انضباطی از لحاظ سه مؤلفۀ عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی آنان می باشد. نمونۀ این پژوهش تعداد ۴۲۰ نفر از دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورۀ متوسطۀ سال تحصیلی ۹۲-۹۱ شهر تبریز بودند که با استفاده از دو روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دانش آموزان و نیز نظر معاونان و مشاوران مدرسه ها استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسش نامۀ سنجش نگرش نسبت به مدرسه و پرسش نامۀ پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو استفاده شد.

آموزش از راه دور رهیافتی نوین در آموزش تربیت بدنی، مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی نظام آموزش راه دور و حضوری

آموزش از راه دور یک نظام نوین آموزشی است که کشورهای مختلف بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود در رشته ها و سطوح مختلف از آن بهره مند شده اند، موضوع کیفیت عملکرد تحصیلی فراگیرندگان آموزش از راه دور در مقایسه با آموزش حضوری یکی از مسائل مهم و مورد بحث متولیان این نظام آموزشی است. این مقاله به مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی در نظام حضوری و راه دور ایران پرداخته است. به علاوه، در این مطالعه هم بستگی و تأثیر رفتار ورودی توسط سه متغیر نمره نظری و عملی آزمون ورود به دانشگاه (کنکور) محل دیپلم متوسطه و خودپنداری تحصیلی با عملکرد تحصیلی بررسی شده است.

تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دیرآموز است؛ به این منظور، ۵۰ دانش آموز پسر دیرآموز پایه دوم (۷ تا ۹ سال) به روش نمونه گیری تصادفی از شهر خدابنده در استان زنجان انتخاب شدند و با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل موردسنجش قرار گرفتند.

رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی و علوم دوره راهنمایی شهر اصفهان

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(تکانش پذیری، استقلال هیجانی، مسئولیت پذیری،  عمل گرایی) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی وعلوم دوره راهنمایی بوده است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ بودند. بدین منظورتعداد ۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر سال سوم راهنمایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش تحقیق همبستگی و نوع تحقیق کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نیمرخ سبک های یادگیری جکسون(LSP) استفاده شد.

Subscribe to RSS - عملکرد تحصیلی