فراتحلیل

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی، انجام شده است. بدین منظور، تعداد ۳۴ پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست، که شامل مؤلفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسش نامه هاست، برای فراتحلیل انتخاب شدند.

فراتحلیل بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی

هدف پژوهش حاضر، ترکیب نتایج کمّی حاصل از پژوهش های انجام گرفته در زمینة تأثیر رایانه بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی، با بهره گیری از روش فراتحلیل است. جامعة آماری تحقیق را کلیه پژوهش های انجام گرفته در چند دهه اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی نظام آموزش وپرورش ایران تشکیل می دهد. در مجموع ۴۱۰۴ زبان آموز در ۵۷ مطالعة منتخب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند، و طی آن، به منظور بررسی شاخص های آماری پژوهش های منتخب از نرم افزار جامع فراتحلیل ویرایش ۲ استفاده شد. مقادیر اندازه های اثر ترکیبی برای مدل های ثابت و تصادفی به ترتیب برابر با ۰/۷ و ۰/۸۲ بود.

فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دراین پژوهش با بهره گیری از یکی از شیوه های نوین پژوهش تحت عنوان «فراتحلیل» به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام گرفته در کشور، در زمینة کاربست یافته های پژوهشی پرداخته شده است. بدین منظور، تعداد پانزده پژوهش انجام یافته در زمینة کاربست یافته های پژوهشی از مراکز پژوهشی وزارت آموزش و پرورش کشور گردآوری و ازمیان آن ها تعداد نه پژوهش با بهره گیری از ابزار «چک لیست گزینش پژوهش ها از نظر فنی و روش شناختی» (شامل روایی و پایایی مناسب، روش نمونه گیری و آماری صحیح) برای بررسی و فراتحلیل انتخاب شد.

فراتحلیل روابط راهبردهای یادگیری و عملکرد حل مسئلۀ ریاضی

در این پژوهش که با بهره گیری از روش فراتحلیل انجام گرفته به ترکیب عددی نتایج پژوهش های انجام شده در کشور، در زمینة رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئلة ریاضی فراگیران پرداخته شده است. جامعة آماری فراتحلیل پژوهش های در دسترس مرتبط با رابطه راهبردهای یادگیری با عملکرد حل مسئلة ریاضی در داخل کشور است که در بین سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ منتشر شده اند. بر اساس ملاک های تعریف شده ورود و خروج پژوهش های اولیه و نیز تحلیل حساسیت، ۵۹ اندازه اثر از ۲۵ مطالعة اولیه مورد بررسی قرار گرفتند.

Subscribe to RSS - فراتحلیل