ویژگی های شخصیتی

رابطۀ خلاقیت و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های تهران

این تحقیق به منظور بررسی رابطۀ سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های نظری و پیش دانشگاهی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۲۵۰ دانش آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه های سوم دبیرستان های نظری و مراکز آموزش پیش دانشگاهی تهران انتخاب شده اند. برای اندازه گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه گیری خصایص شخصیتی از آزمون استانداردشده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت استفاده شده است.

نتایج زیر پس از جمع آوری و تجزیه وتحلیل آماری داده ها به دست آمده است:

Subscribe to RSS - ویژگی های شخصیتی