پیشرفت تحصیلی

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی، انجام شده است. بدین منظور، تعداد ۳۴ پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد. پژوهش ها بر اساس این فهرست، که شامل مؤلفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسش نامه هاست، برای فراتحلیل انتخاب شدند.

تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایة هفتم بوده است. روش پژوهش در این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان پسر پایة هفتم دورة اول متوسطه شهرستان بهارستان (استان تهران) در سال تحصیلی ۹۳- ۱۳۹۲ می باشد. حجم نمونه متشکل از ۶۷ نفر دانش آموز پسر پایة هفتم بود که ۳۳ نفر آن ها گروه آزمایش و ۳۴ نفر گروه گواه بودند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

رابطه بین انگیزش (درونی - بیرونی) منبع کنترل (درونی - بیرونی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

در این پژوهش، رابطه بین انگیزش، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی بررسی شده است. به این منظور، ۱۵۰ نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان های پسرانه شهر «گرگان» به شیوه «نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای» انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسش نامه «منبع کنترل راتر» و «انگیزش محقق ساخته»، پاسخ دادند. مانند نتایج اغلب پژوهش های قبلی، یافته های پژوهش حاضر نیز مبین آن هستند که رابطه بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان؛ معنادار است.

بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی

برای بررسی تحولی سبک های تفکر و رابطه آن ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر مقاطع تحصیلی گوناگون با محدوده سنی ۱۲ تا ۴۰، پرسشنامه سبک های تفکر «استرنبرگ، واگنر» و آزمون خلاقیت عابدی روی ۸۱۰ نفر (۵۰۰ دانش آموز و ۳۱۰ دانشجو) و آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم B) روی ۴۴۱ نفر از همان دانش آموزان اجرا شد. داده های پژوهش، با استفاده از روش های آماری، تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که:

بررسی تطبیقی رابطۀ بین سبک های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان

هدف این مقاله بررسی سبک های تفکر دانش آموزان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت و سن آنان از دید روانشناسی اجتماعی است. اطلاعات مورد نیاز از میان ۶۰۲ نفر دانش آموز (۲۸۶ دختر و ۳۱۶ پسر) سال دوم و سوم دبیرستانی شهرهای استان فارس با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای – خوشه ای چند مرحله ای و با مقیاس سبک تفکر استرنبرگ (۱۹۹۷) گردآوری شده است. کمترین همبستگی میان گویه های ابزار ۰/۳۴ و مقدار آلفای طیف ها ۰/۶۶ مبین معتبر بودن ابزار بوده است.

بررسی تأثیر آموزش درس «پرورش خلاقیت در کودکان» بر افزایش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم کودکیاری هنرستان های شیراز

به منظور بررسی تأثیر درس «پرورش خلاقیت در کودکان» (که یکی از دروس مربوط به هنرجویان دختر سال سوم رشته کودکیاری هنرستان هاست) بر افزایش خلاقیت هنرجویان همان رشته، از روش تحقیق نیمه تجربی با گروه کنترل و پیش آزمون – پس آزمون استفاده شد و نمونه ای مشتمل بر ۱۰۸ نفر از دانش آموزان دختر سال سوم رشته های هنرستانی شهر شیراز به شیوه همتاسازی گروه ها، بر اساس معدل ۱۴ تا ۱۷ و نمره هوش ۹۰ تا ۱۱۰ انتخاب گردید. از این گروه ۵۴ نفر از دانش آموزان رشته کودکیاری به عنوان گروه آزمایش، در نظر گرفته شدند. این افراد در طول سال تحصیلی واحد درسی مذکور را گذراندند.

اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی

رویکرد سازنده گرایی یکی از چارچوب های نظری مهم در شکل گیری و هدایت بازنگری ها و فعالیت های جدید آموزشی است. تأکید ساختن گرایان بر این است که افراد دانش را فعالانه می سازند. یکی از روش های آموزشی نوین که ارتباط بسیار نزدیک با رویکرد سازنده گرایی دارد، نقشه مفهومی است. نقشه مفهومی بازنمایی تجسمی روابط معنادار میان مفاهیم است. هدف کلی پژوهشی که مقاله حاضر براساس یافته های آن تهیه شده، تعیین اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی به عنوان راهبرد یاددهی ـ یادگیری است.

بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

امروزه فراشناخت یکی از مهم ترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود (موارخ، ۱۹۹۹). منظور از فراشناخت آگاهی فرد از فرایندهای شناختی خویش وکنترل و تنظیم شناخت است (فلاول، ۱۹۸۵). به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ۱۱۸(۵۷ دختر و ۶۱ پسر) دانش آموز چهار کلاس دوم راهنمایی یکی از شهرستان های استان فارس انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.

خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران

در تحقیق حاضر، تأثیر متغیرهای خودکارآمدی، اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد، راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی به روش تحلیل مسیر بررسی شده است. برای انجام دادن این تحقیق ۳۸۹ دانش آموز دختر و پسر پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان های دولتی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. آنان پرسشنامه ای را متشکل از خرده مقیاس های اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری و پایداری، برگرفته از منابع معتبر تکمیل کردند.

سنجش انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت و نگرش دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به مسائل آموزشی و سهم این متغیرها در تبیین پیشرفت تحصیلی آنان

تحقیق حاضر در مورد یک گروه نمونه ۳۶۸ نفری از دانش آموزان مقاطع و رشته های تحصیلی در شهر تهران انجام گرفت که به روش تصادفی انتخاب شده بودند. داده های تحقیق با اجرای پرسشنامه خود- تنظیمی و نگرش سنج در مورد دانش آموزان گروه نمونه جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمد:

۱- پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در همه سطوح و مقاطع تحصیلی بالاتر از پسران است.

Pages

Subscribe to RSS - پیشرفت تحصیلی