آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور: فرصت یا تهدید؟

چکیده: 

در این مطالعه کیفی، فرصت ها و تهدیدهای آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور از دیدگاه متخصصان و مسئولان مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد استقرایی، مصاحبه هایی نیمه ساختارمند با استادان رشته های زبان شناسی، علوم تربیتی و روان شناسی و نیز با مسئولان آموزش وپرورش استان کرمانشاه، به شیوۀ هدفمند، به عمل آمد. همچنین ۱۸ مقاله، چهار کتاب و پنج پایان نامه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل ها تا حد اشباع ادامه یافت. واحد ثبت در این پژوهش «مضمون» در نظر گرفته شد. برای اطمینان از روایی یافته ها از روش «بررسی توسط اعضا» استفاده شد و برای تعیین پایایی، روش پایایی «توافق بین دو کدگذار» به کار گرفته شد. در انتهای تحلیل محتوای استقرایی و با مقایسه مستمر کدهای به دست آمده مشخص شد: متخصصان چهار مقولة رشد شناختی، بهداشت روانی، وحدت ملی و گسترش دموکراسی را مهم ترین فرصت های آموزش به زبان مادری می دانند، مسئولان نیز تحقق توسعه، بهبود عملکرد تحصیلی و پرورش نیروی انسانی را فرصت ها و فقر منابع زبانی را تهدید آموزش به زبان مادری برشمردند. نتایج این پژوهش دربردارندة نکات ارزشمندی از فواید آموزش به زبان مادری برای سیاست گذاران آموزشی در کشور می باشد.

از صفحه: 
۴۳
تا صفحه: 
۷۴
تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۶/۱۳.........................تاریخ شروع بررسی: ۹۶/۷/۴............................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۱۰/۴
*. دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائي................................................................ Allahkarami921@atu.ac.ir
** دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائي (نویسنده مسئول)............................................................ Aliabadikh@atu.ac.ir
*** دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائي...........................................................................................Sahraei@atu.ac.ir
**** استاد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائي............................................................................... Delavar@ atu.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):