اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

چکیده: 

ازآنجاکه ناتوانی در مهارت حل مسئلة اجتماعی در دانش آموزان قربانی قلدری یکی از عوامل تشدید و تداوم قربانی شدن این گونه افراد است، هدف این پژوهش آموزش حل مسئلة اجتماعی و تعیین میزان اثربخشی آن بر کاهش قربانی شدن این دانش آموزان بود.
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعة آماری مورد مطالعه یکی از دبیرستان های دخترانه دورة اول شهر تبریز در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بود که به صورت تصادفی از بین مدارس نواحی پنج گانة تبریز انتخاب شد و نمونة آماری نیز شامل ۳۰ دانش آموز قربانی قلدری بود که به روش خوشه ای تصادفی در چند مرحله انتخاب و به شیوة تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش طی ۸ جلسه تحت آموزش برنامة حل مسئلة اجتماعی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از مقیاس قربانی قلدری کالیفرنیا استفاده شد. داده ها به وسیلة ۱۶ SPSS با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش رفتار قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری، تأثیر معناداری داشته است (۰/۷۳= ŋ و۰/۰۰۱>P و (۴۷/۳۲ و ۱/۳۱) =df و ۹۳/۷۴= f). ازآنجاکه نتایج، بیان گر اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان بود. پیشنهاد می شود که این برنامه به عنوان بخشی از دوره های آموزش ضمن خدمت متولیان درگیر با دانش آموزان، جهت ارتقای مهارت های مقابله ای دانش آموزان قربانی قلدری قرار گیرد.

 

از صفحه: 
۷۵
تا صفحه: 
۹۰
تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۱/۲۹.............................تاریخ شروع بررسی: ۹۶/۲/۲۱...............................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۵/۱۷
* استاد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز..............................................................................................dr.bayrami@yahoo.com
** استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز...................................................................................tourajhashemi@yahoo.com
*** دانشیار روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تبریز............................................................mirnasab2006@gmail.com
**** دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)..................................kolyaei230@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):