ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد بر اساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی

چکیده: 

هدف پژوهش توصیفی حاضر، ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه آموزشی رشد بر اساس ملاکهای طراحی سایت های آموزشی است؛ بدین منظور بخش عمومی سایت و ۳ درس شیمی، فیزیک و عربی به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس هم بینی و تلفیق مدل های ۱۰ سی، کارس و کرزلی، پی شنویسی برای ارزشیابی بخش آموزش الکترونیکی شبکه رشد تهیه شد؛ نتایج ارزشیابی نشان می دهد اهداف آموزشی دروس در حد نامطلوب و محتوای نوشتاری، روش های یاددهی  یادگیری، روشهای ارزشیابی، طراحی صفحات وب و بخش عمومی سایت، در حد به نسبت مطلوب است.  

از صفحه: 
۱۴۰
تا صفحه: 
۱۵۳
*.کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی؛ somohamadi@yahoo.com
**.استادیار دانشگاه علامه طباطبایی؛ mhrima@gmail.com
***. کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی؛ ghasemim@yahoo.com
****.عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه اسلامی واحد تهران جنوب؛ matashak@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):