ارزشیابی کارایی بیرونی برنامه های درسی رشته های منتخب شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش: وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان پسر

چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین کارایی بیرونی رشته های منتخب شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش انجام شد. برای انجام پژوهش ۴۰۰ فارغ التحصیل رشته های الکتروتکنیک، برق صنعتی، حسابداریِ بازرگانی و حسابداریِ مالی استان تهران به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامة محقق ساخته و مصاحبه گردآروی شد و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این تحقیق از نوع پژوهش ارزشیابی است. یافته ها نشان می دهد که بر اساس تعریف مرکز آمار، ۸۲ درصد فارغ التحصیلان شاغل و ۱۸ درصد آنان بیکارند. با توجه به پایین بودن شانس اشتغال دیپلمه ها، اغلب فارغ التحصیلان فنی وحرفه ای و کاردانش ترجیح می دهند به تحصیل ادامه دهند. دو سوم شاغلان در مشاغل غیرمرتبط اشتغال دارند. مشاغل بیشتر افراد آزاد و در زمینه های خرید و فروش و بخش خدمات است، یعنی رابطة معناداری بین تحصیلات و اشتغال وجود ندارد. اغلب شاغلان روزمزد، ماهیانه و قراردادی هستند. اکثر آنان شغل خود را از طریق مداخلة دوستان و آشنایان پیدا کرده اند و یا در کسب و کارهای خانوادگی و بستگان شاغل شده اند. کارورزی و کارآموزی به خوبی انجام نمی شود و نقش مؤثری در اشتغال ندارد. فارغ التحصیلان مورد مطالعه بیکاری و اشتغال غیرمرتبط را بیشتر ناشی از کم بودن فرصت های شغلی و نداشتن آموزش عملی کافی و متناسب با نیاز بازار کار دانسته اند. به نظر می رسد برنامه های درسی مورد مطالعه کارایی قابل قبولی از نظر اشتغال به ویژه اشتغال مرتبط و مسائل مربوط به آن ندارد.

از صفحه: 
۱۵۱
تا صفحه: 
۱۶۹
تاریخ دریافت مقاله: ۹۶/۷/۳۰......................................تاریخ شروع بررسی:۹۶/۹/۱۲.................................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۱۲/۵
* دانشجوی دکترا مطالعات برنامة درسی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) ..................................................mdbarzegar@yahoo.com
** دانشیار گروه مطالعات برنامة درسی دانشگاه خوارزمی ........................................................................aliasgari2002@yahoo.com
*** دانشیار گروه پژوهشی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش ........................................................navidi@rie.ir
**** دانشیار مطالعات برنامة درسی دانشگاه مالایا، مالزی ..............................................................................attaran@um.edu.my
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):