اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعة پنل ناهم زمان

چکیده: 

«اشتیاق تحصیلی» عامل مهم پیش بینی کنندة پیامدهای تحصیلی محسوب می شود. بنابراین، توجه به عوامل اثرگذار بر آن ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی طولی برخی عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی انجام شد. بدین منظور ۳۹۱ دانش آموز (۴/ ۴۹درصد دختر و ۶/ ۵۰ درصد پسر) دورة متوسطة دوم شهر تهران به شیوة تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانش آموزان در دو مقطع زمانی به فاصلة چهار هفته به ابزارهای «خودشفقت ورزی» نف (۲۰۰۳)، «نیازهای بنیادی روان شناختی مربوط به تحصیل» تیان و همکارانش (۲۰۱۳)، «اشتیاق تحصیلی» ویگا (۲۰۱۶) و «امنیت و لذت اجتماعی» گیلبرت و همکارانش (۲۰۰۹)، پاسخ دادند. داده ها با شیوة معادلة ساختاری از «نوع پنل ناهم زمان» تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: خودشفقت ورزی، علاوه بر اثر مستقیم ناهم زمان بر اشتیاق تحصیلی، از طریق ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی مرتبط با مدرسه و احساس امنیت اجتماعی، در طول زمان بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت واسطه ای دارد. این نتایج، شواهدی تجربی برای درک بهتر سازوکارهای میانجی ارتباط خودشفقت ورزی و اشتیاق تحصیلی فراهم آورد. کاربردهای آموزشی و یادگیری این موضوع در دورة متوسطه و جهت گیری های تحقیقی آتی مورد بحث قرار گرفته اند.

 

از صفحه: 
۲۳
تا صفحه: 
۴۶
تاریخ دریافت مقاله: ۱۱/ ۱۰/ ۹۶ .......................تاریخ شروع بررسی: ۲۱ /۱۲/ ۹۶.......................تاریخ پذیرش مقاله: ۳۰ /۴/ ۹۷
* دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر...................myaghubiyg@yahoo.com
** دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. (نویسنده مسئول).....asadzadehd@yahoo.com
*** دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.............. ebiabangard@yahoo.com
**** استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران...................delavarali@yahoo.com
***** استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران..........................dortajf@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):