اعضای هیأت تحریریه

 • دکتر عیسی ابراهیم زاده: دانشیار دانشگاه پیام نور، آموزش از راه دور
 • دکتر خسرو باقری: استاد دانشگاه تهران، فلسفۀ تعلیم و تربیت
 • دکتر علی تقی پور ظهیر: استاد دانشگاه علامه طباطبایی، برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزش عالی
 • دکتر حیدر تورانی: دانشیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی ونوآوری های آموزشی، مدیریت آموزش
 • دکتر علی اصغر خلاقی: استاد یار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تعلیم و تربیت
 • دکتر جمال عابدی: استاد دانشگاه دیویس کالیفرنیا، روان شناسی تربیتی
 • دکتر حسن پرداختچی: استاد دانشگاه شهید بهشتی، مدیریت آموزشی
 • دکتر محمدرضا سرکارآرانی: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، آموزش تطبیقی و بین الملل
 • دکتر سید مهدی سجادی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، فلسفۀ تعلیم و تربیت
 • دکتر علیرضا کیامنش: استاد دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، تحقیق و ارزشیابی
 • دکتر طیبه ماهروزاده: دانشیار دانشگاه الزهرا، برنامه ریزی درسی
 • دکتر محمود مهرمحمدی: استاد دانشگاه تربیت مدرس، برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • دکتر فریده حمیدی: دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، روان شناسی
 • دکتر حسن رضا زین آبادی: دانشیار دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، مدیریت آموزشی