بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی از منظر درون تعلیم و تربیتی اَشکال (بازنمایی) دانش

نویسندگان: 
چکیده: 

پژوهش حاضر از منظری درون تعلیم و تربیتی، موضوع جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. نگاه درون تعلیم و تربیتی در صدد پاسخ با این پرسش است که آیا می توان به طور مستقل از برنامه های درسی جهانی، مانند اقتصاد جهانی، سخن گفت؟ این پرسش با تمسک به نظریه کثرت شناختی، پاسخ داده شده است و این پاسخ از این حقیقت حکایت دارد که برنامه های درسی می توانند و یا باید، به نقشه معرفتی جامع و واحدی متکی باشند، به طوری که با تبعیت از این نقشه، ویژگی های بومی و حساسیت های فرهنگی از میان نروند و برنامه درسی هم چنان بتواند به صورت محلی ارزیابی شود. جنبه های محلی برنامه درسی ناظر به ابعاد محتوایی و همچنین روش و فرصت های یادگیری است که شاید جوهر برنامه درسی را تشکیل دهد. برای نیل به این پاسخ، نگارنده خود را ملزم می داند طبقه بندی های گوناگون را تشریح نماید و شبهات و پاسخ به آن ها را نیز مطرح می کند. 

از صفحه: 
۷۳
تا صفحه: 
۹۰
*. استاد دانشگاه تربیت مدرس، mehrmohammadi _ tmu@hotmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):