بررسی اثرات کار فلسفی با کودکان از دیدگاه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان

چکیده: 

در سالهای اخیر علاقه به کار فلسفی با کودکان به این دلیل که کار فلسفی هم مهارتهایی نظیر خواندن و تفکر کودکان را تقویت می کند و هم استقلال فکری آنها را افزایش می دهد، افزایش یافته است. با عنایت به توجه نظامهای آموزشی کشورهای گوناگون به این امر از یک سو و مشکلات نظام آموزشی کشور از سوی دیگر پژوهشگران بر آن شدند تا با روش آزمایشی اثرات کار فلسفی با کودکان را در مدارس ابتدایی شهر اصفهان بررسی نمایند. با توجه به اینکه کار آزمایشی بود، یک دبستان پسرانه در ناحیه ۳ اصفهان انتخاب شد و محققان به مدت ۸ ماه به اجرای این پژوهش در پایه های دوم تا پنجم دبستان پسرانه پرداختند. آزمودنیهای این پژوهش ۱۰۲ دانش آموز پایه های دوم تا پنجم دبستان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق ساختۀ ۳۵ سوالی بود که با بهره گیری از مقیاس درجه بندی لیکرت از ۱ تا ۵ نمره گذاری شده بود و تاثیر این کار روی دانش آموزان را از نظر خودشان می سنجید. روایی پرسشنامه در چند مرحله بررسی و مورد تایید کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفت و پایایی آن نیز ۰/۹۱  محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای بررسی نظرات دانش آموزان در زمینۀ اثربخشی طرح کار فلسفی، از آزمون T تک نمونه ای، خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و V کرامر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در زمینۀ رعایت بیشتر نظم در کلاس، احترام به بزرگترها، روابط صحیح با کودکان، درک و فهم بهتر مطالب درسی، مسئولیت پذیری، حس اعتماد به نفس، عزت نفس و خلاقیت رشد کرده و برنامۀ کار فلسفی با آنان در زمینه پیشرفت تحصیلی آنان موثر بوده است.

از صفحه: 
۱۲۳
تا صفحه: 
۱۴۷
*.دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تعلیم دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ nowrozi.r@gmail.com
**.کارشناس علوم تربیتی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان): 
قیمت: ۰ ریال