بررسی اثربخشی مداخلة آموزش مثبت بر بهزیستی (شکوفایی)، ابعاد مختلف توانمندی های شخصیتی و خوش بینی دانش آموزان

چکیده: 

روان شناسی مثبت، عبارت از مطالعة علمی شکوفایی انسان و یک رویکرد عملی برای بهینه سازی زندگی افراد است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اجرای مداخلة آموزش مثبت بر شکوفایی، توانمندی های شخصیتی و خوش بینی دانش آموزان پایة نهم بود. شرکت کنندگان، ۴۶ دانش آموز دختر پایة نهم بودند. برای انتخاب آن ها، از مدارس متوسطة اول دولتی منطقة ۹ شهر تهران دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند که یک مدرسه به عنوان گروه آزمایش (۲۲=n) و مدرسة دیگر به عنوان گروه کنترل (۲۴= n) در نظر گرفته شد. شرکت کنندگان هر دو گروه، مقیاس های بهزیستی، توانمندی های شخصیتی و خوش بینی را تکمیل کردند. سپس برنامة آموزش مثبت مبتنی بر رویکرد روان شناسی مثبت، در گروه آزمایش اجرا شد. سپس داده ها با مدل تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که در گروه تحت آموزش با برنامة آموزش مثبت، سطح بهزیستی به طرز معناداری بالاتر از گروه کنترل است. به علاوه، دانش آموزان گروه آزمایش در میزان توانمندی های شخصیتی به نحو قابل توجهی ارتقا پیدا کردند. از این میان، طبقة مربوط به تعالی دارای بیشترین اندازه اثر و طبقة مربوط به پرهیزگاری، دارای کمترین اندازه اثر بودند. بااین حال، این مداخله بر متغیر خوش بینی اثر معناداری نداشت. برنامة آموزش مثبت به طرز چشمگیری قادر به افزایش سطح بهزیستی و توانمندی های شخصیتی دانش آموزان است. به علاوه، یافته های این پژوهش دربارة آموزش مثبت، نشان داد که یادگیری مهارت های روان شناسی مثبت به دانش آموزان و گنجاندن آن ها در چارچوب برنامه های موجود در مدرسه، نویدبخش پیامدهای مثبت فراوانی در زمینة سلامت روان و عملکرد تحصیلی آتیه سازان این کشور خواهد بود.

از صفحه: 
۱۱۳
تا صفحه: 
۱۲۸
تاریخ دریافت مقاله: ۹/۷/ ۹۶...........تاریخ شروع بررسی: ۹/۱۸/ ۹۶...............تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۲/۱۵
* دکترای رشتة روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی. دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول) ..................... hakimi.sorayya@semnan.ac.ir
** دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی. دانشگاه سمنان................................................ stalepasand@semnan.ac.ir
*** کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی. دانشگاه سمنان.......................................... zahrasajedi72@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):