بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی

چکیده: 

 هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم دبستان است . در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح کنترل گروه  نابرابر استفاده شد . آزمودنی ها ۴۰ دانش آموز پسر سوم دبستانی بودند که پژوهشگر آنها را انتخاب کرده و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده بود. به معلم گروه آزمایش طی پنج جلسه و به اولیای آنها طی یک جلسه آموزش های مغزمحور داده شد. محیط یادگیری براساس مؤلفه های تأثیرگذار بر مغز ( نور ، تغذیه ، اکسیژن ، رنگ ، موسیقی و آب ) تغییر یافت. سپس، معلم گروه آزمایش دروس خود را بر اساس اصول یادگیری مغزمحور در مدت سه ماه آموزش داد . برای هر دو گروه(آزمایش و کنترل) پیش آزمون و پس آزمون درک مطلب و سرعت یادگیری اجرا شد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش یادگیری مغزمحور بر میزان درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان افزوده و بر افزایش کیفیت یادگیری آنها تأثیر قابل توجهی گذاشته است .

از صفحه: 
۴۵
تا صفحه: 
۶۰
*.کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ss_rose@yahoo.com
**.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، Qavam2005@yahoo.com
***.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):