بررسی تأثیر عناصر برنامۀ درسی موجود فیزیک ۱ و آزمایشگاه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

چکیده: 

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه دبیران فیزیک سال اول دبیرستان در مورد نقش عناصر برنامۀ درسی موجود فیزیک ۱ (اهداف، محتوا، راهبردهای تدریس، مواد آموزشی، فعالیت های یادگیری، زمان، فضا، گروه بندی و ارزشیابی) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان این پایه بود. عناصر مذکور در این پژوهش در دو بعد وضع مطلوب و وضع موجود، با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته، بر روی ۱۵۰ نفر از دبیران فیزیک ۱ که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های t همبسته و فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که: همۀ عناصر نه گانۀ برنامۀ درسی فیزیک ۱ و خرده مؤلفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردارند؛ ولی علی رغم اهمیت بالایی که دبیران به آن ها داده اند، این عناصر و خرده مؤلفه های آن در برنامۀ درسی موجود مورد توجه قرار نگرفته و در نهایت، برنامۀ درسی موجود به طور معناداری از برنامۀ درسی مطلوب فاصله گرفته است. از نظر دبیران، در برنامۀ درسی مطلوب عناصر فعالیت های یادگیری، فضا، راهبردهای تدریس و زمان به ترتیب به عنوان مؤثرترین عناصر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. درحالی که در برنامۀ درسی موجود علی رغم فاصله ای که با برنامۀ درسی مطلوب دارد عناصر محتوا، ارزشیابی، اهداف و فعالیت های یادگیری به ترتیب به عنوان مؤثرترین عناصر در نظر گرفته شده اند.

از صفحه: 
۳۲
تا صفحه: 
۴۶
*. کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران. دبیر فیزیک آموزش وپرورش؛ kerachian_2009@yahoo.com
**.استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران
فایل کامل مقاله(خرید):