بررسی تأثیر هوش اخلاقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

چکیده: 

پژوهش حاضر، باهدف تبیین تأثیر هوش اخلاقی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان با میانجیگری اعتمادآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد انجام شد. روش پژوهش از نوع مدل یابی علی یا مدل معادلات ساختاری بوده و جامعة آماری را کلیة مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ تشکیل داده اند که نمونة آماری پژوهش شامل ۱۰۳ نفر از مدیران و ۳۰۹ نفر از معلمان از میان آن انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامة هوش اخلاقی لینک وکیل (۲۰۰۵) با آلفای (۰/۸۴)، اعتمادآفرینی اسماعیلی طرزی و همکاران (۱۳۹۲) با آلفای (۰/۸۷)، رفتار شهروندی سازمانی سامچ و ران (۲۰۰۶) با آلفای (۰/۶۶)، استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش اخلاقی به طور مستقیم با ضریب (۰/۳۹) و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه ای اعتمادآفرینی با ضریب (۰/۳۰) بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار است. همچنین اعتمادآفرینی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی با ضریب (۰/۴۵) اثرگذار است.

 

از صفحه: 
۱۱۱
تا صفحه: 
۱۳۶
*کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان، mazahery93@gmail.com
** دکترای مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول) nikpay65@yahoo.com
***دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار دانشگاه لرستان، farahbakhshs@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):