بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در گفتار کودکان فارس زبان

چکیده: 

با هدف بررسی و سیر تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در دانش آموزان یک زبانه فارس، تعداد ۶۰۰ دانش آموز (۳۰۰ دختر و ۳۰۰ پسر) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از میان دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند. جهت اندازه گیری فراوانی و سیالی کلمات دانش آموزان، از آزمون کلمه سازی با نشانه حروف اولیه و کلمه سازی بانشانه های مقوله ها استفاده شد. نتایج نشان داد در مجموع پایه های پنجگانه، دانش آموزان دختر وپسر در میانگین تعداد کلمات ارائه شده به آزمون مقوله ها از هم تفاوت معنی داری دارند. این تفاوت به نفع دختران است، بدین معنا که دختران توانسته اند کلمات بیشتری درمقایسه با پسران به آزمون مقوله ها ارائه کنند؛ ولی چنین تفاوتی بین دانش آموزان دختر و پسر در میانگین تعداد کلمات ارائه شده به آزمون حروف دیده نشد. همچنین نتایج نشان دهنده تفاوت میانگین پایه های تحصیلی هم درآزمون مقوله ها وهم حروف است؛ که این امر نشان دهنده تحول و گسترش خزانه واژگان مقوله ای و حروف کودکان، درضمن افزایش سن و بالارفتن درپایه های تحصیلی است. بنابراین می توان گفت که آزمون مقوله ها در مقایسه با آزمون حروف از کفایت بیشتری برای نشان دادن تفاوت های تحولی و جنسیتی برای این گروه سنی برخوردار است.

از صفحه: 
۹۷
تا صفحه: 
۱۱۸
*. دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
**.دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران
***.کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
****.کارشناس ارشد روانشناسی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):