بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

چکیده: 

بررسی و تحلیل خطاهای املایی دانش آموزان فارسی زبان، در نوشتن متون انگلیسی، با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت، جهت شناسایی موارد مشکل آفرین در یادگیری و ارائة راهکار مناسب برای بهبود مواد آموزشی و شیوه های تدریس، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این زمینه، این مقاله به بررسی و تحلیل خطاهای زبان آموزان دختر و پسر در دورۀ متوسطه پرداخته است تا در جهت بهبود شیوه های تدریس گام مؤثری بردارد. ما در این تحقیق، بر اساس چارچوب نظری کشاورز (۱۹۹۴) به طبقه بندی خطاهای املایی پرداخته ایم. جامعۀ آماری این تحقیق ۱۰۰ نفر دانش آموز دختر و ۱۰۰ نفر دانش آموز پسر پایۀ اول و سوم دبیرستان بودند و تلاش شد به پرسش های زیر پاسخ داده شود:
۱. دانش آموزان در نوشتار متون انگلیسی مرتکب چه نوع خطاهای املایی می شوند و بسامد خطاهایشان چقدر است؟
۲. با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت چه نوع تفاوت هایی در خطاهای موجود در متون نوشتاری زبان آموزان دیده می شود؟
۳. خطاهای زبان آموزان از چه منابعی نشئت می گیرد؟
تعداد کل خطاهای املایی افراد مورد تحقیق ۷۳۹ مورد بوده است. زیرمقوله های خطاها نیز در این مقاله طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بسامد خطاهای دانش آموزان دختر کمتر از دانش آموزان پسر است و با افزایش دورۀ تحصیلی از میزان خطاهای دانش آموزان کاسته می شود. از دیگر دستاوردهای تحقیق تعیین منبع خطاهاست که عبارت اند از: الف. انتقال درون زبانی ب. انتقال بین زبانی ج. راهبردهای ارتباطی، و د. راهبردهای یادگیری زبان دوم. نتایج این بررسی نشانگر آن است که بیشترین عامل بروز خطاها، عامل انتقال درون زبانی می باشد.

از صفحه: 
۱۰۹
تا صفحه: 
۱۲۴
*. استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، behnam_2009@yahoo.com
**. کارشناس ارشد زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور، Sara_salimibeni@yahoo.com
***. عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)،‌ vakilifard@plc.ikiu.ac.ir
فایل کامل مقاله(خرید):