بررسی رابطة کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان

نویسندگان: 
چکیده: 

هدف از این پژوهش تعیین رابطة کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان پایة دوم رشتة تجربی مدارس غیرانتفاعی دورة متوسطه شهر تهران بود حجم نمونه ۳۰۰ نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامة کمال گرایی چند بُعدی فراست و همکاران دارای ۳۰ سؤال در سه بُعد کمال گرایی خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار، و پرسش نامة اضطراب امتحان ساراسون دارای ۲۵ سؤال دو گزینه ای در دو بُعد نگرانی و هیجان پذیری، استفاده شد. این پژوهش غیرآزمایشی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری (فراوانی، درصد، میانگین و آزمون رگرسیون چند متغیری) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خویشتن مدار، دیگر مدار و جامعه مدار با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. از روی نمرات کمال گرایی می توان میزان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کرد. قدرت پیش بینی کمال گرایی جامعه مدار بیشتر از کمال گرایی دیگر مدار و خویشتن مدار است. از یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود که ابعادِ کمال گراییِ اضطرابِ امتحان، دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر افزایشی دارد. 

 

از صفحه: 
۱۳۶
تا صفحه: 
۱۵۱
* عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشگاه مطالعات
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان): 
فایل کامل مقاله(خرید):