بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی (شهرستان مشهد)

چکیده: 

نظام دوری طرحی آموزشی است که در آن دانش آموزان با یک معلم ثابت برای دو سال یا بیشتر به پایة تحصیلی بعدی می روند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند اجرای نظام دوری در مدارس ابتدایی شهرستان مشهد انجام شده است. روش پژوهش، روش کیفی داده بنیاد و استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعة آماری شامل معلمان مجری نظام دوری است. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوة گلوله برفی صورت گرفت. مدل پارادایمی نشان می دهد، درحالی که مصوبة اجرای نظام دوری در سند تحول آموزش وپرورش، عامل زمینه ساز اجرای نظام دوری است، شرط علّی اجرای آن وجود معلمان داوطلب و دارای انگیزه است. عوامل مداخله گر، اعم از عوامل سازمانی و عوامل انسانی می توانند موافقت با درخواست معلم برای مشارکت در نظام دوری را تحت تأثیر قرار دهند. بهره بردن از شناخت حاصله از دانش آموز و خانوادة وی در راستای رفع مشکلات آموزشی و غیرآموزشی دانش آموز، تأثیرات مثبت آموزشی، افزایش مهارت های معلمان، تأثیرات مثبت روحی برای دانش آموز و معلم، صرفه جویی در زمان آموزش و شناخت، بهبود تعاملات افراد ذی مدخل و وابستگی دانش آموز به معلم پیامدهای اجرای نظام دوری در صورت اجرای آن توسط معلم مناسب هستند. پیامدهای اجرای نظام دوری در صورت اجرای آن توسط معلم فاقد صلاحیت عبارت اند: از برچسب خوردن دانش آموز و خانوادة وی در اثر شناخت حاصله، شکل گیری آسیب های آموزشی و عاطفی در دانش آموز، تثبیت الگوهای رفتاری- شخصیتی نامناسب اخذشده از معلم. یافته های این پژوهش اطلاعات روشمندی در خصوص پیامدهای مثبت و منفی و نیز محدودیت های اجرای نظام دوری در اختیار مسئولین آموزش وپرورش قرار می دهد.

 

از صفحه: 
۴۵
تا صفحه: 
۷۲
تاریخ دریافت مقاله: ۵/۱۰/ ۹۶...........تاریخ شروع بررسی: ۷/۴/ ۹۶...............تاریخ پذیرش مقاله: ۹۷/۲/۱۹
* کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، واحد مشهد، (نویسنده مسئول).....................adele.gheys@gmail.com
** کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه اصفهان، پژوهشگر اجتماعی................................................................. atefe_mohamadzade@yahoo.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):