بررسی مقایسه ای ابعاد آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی

چکیده: 

یکی از عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آگاهی های فراشناختی است. منظور از فراشناخت، آگاهی فرد از فرایندهای شناختی و کنترل و تنظیم شناخت خود است. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای ابعاد آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دورة راهنمایی از لحاظ پایه تحصیلی، جنسیت، نوع مدرسه و ناحیة آموزشی می پردازد.
 جامعه آماری، کلیة دانش آموزان دورة راهنمایی تحصیلی مدارس شهر شیراز به تعداد ۶۵۳۳۹ بود که از آن میان، به روش تصادفی خوشه ای مرحله ای، تعداد ۵۵۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامة آگاهی های فراشناختی(M.A.I) استفاده شد.
 یافته ها نشان داد که دانش آموزان در کل دارای میانگین۷۸/۳ از ۵ هستند. نتایج در مورد مؤلفه های فرعی آگاهی های فراشناختی نشان داد که میانگین دانش فراشناختی دانش آموزان (۸۳/۳) از میانگین کنترل فراشناختی (۷۴/۳) آنان بیشتر است. بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان با توجه به جنسیت و ناحیه آموزشی، تفاوت معنادار وجود داشت. در برخی از مؤلفه های آگاهی فراشناختی، با توجه به نوع مدرسه، تفاوت معنا دار مشاهده گردید، اما بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان بر حسب پایه های تحصیلی، تفاوت معنا دار نبود. 
با توجه به اهمیت آگاهی های فراشناختی برای موفقیت تحصیلی، اهتمام برنامه ریزان و مؤلفان کتب درسی به آگاهی های فراشناختی، ضروری به نظر می رسد.

از صفحه: 
۱۱۹
تا صفحه: 
۱۳۴
*استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ysafari@rose.shirazu.ac.ir
**دانشیار دانشگاه شیراز
فایل کامل مقاله(خرید):