بررسی مقایسه ای دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشکل انضباطی، از لحاظ سه مؤلفۀ عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی

چکیده: 

هدف از پژوهش مقایسۀ دانش آموزان منضبط ودانش آموزان دارای مشکل انضباطی از لحاظ سه مؤلفۀ عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی آنان می باشد. نمونۀ این پژوهش تعداد ۴۲۰ نفر از دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورۀ متوسطۀ سال تحصیلی ۹۲-۹۱ شهر تبریز بودند که با استفاده از دو روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و روش هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط از دو نقطه برش برای نمرات انضباط دانش آموزان و نیز نظر معاونان و مشاوران مدرسه ها استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسش نامۀ سنجش نگرش نسبت به مدرسه و پرسش نامۀ پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو استفاده شد. همچنین از نمرات معدل نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده های حاصل با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج مانوا نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه دانش آموزان منضبط و دانش آموزان دارای مشکل انضباطی در ترکیب مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی وجود دارد. آزمون تک متغیری واریانس جهت بررسی تفاوت های دو گروه در تک تک مؤلفه های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی نشان داد که بین دو گروه در معدل و همه مؤلفه های عاطفه به مدرسه و صفات شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد. در این مقاله تلویحات کاربردی این یافته ها مورد بحث واقع شده است.

از صفحه: 
۷۱
تا صفحه: 
۸۴
* . کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشکده شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. jabbari.sj@gmail.com
* *. دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. mesrabadi@yahoo.com
فایل کامل مقاله(خرید):