بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش و ارائه الگو در این زمینه

چکیده: 

هدف تحقیق حاضر شناسایی مؤلف ههای به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات و بررسی موانع به کارگیری آن در آموزش وپرورش است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مؤلف ههای به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات که توسط پرسشنامه سنجش مؤلفه های فناوری اطلاعات با ۲۲۹ سؤال، از نمون ههای آماری تحقیق که شامل ۴۳۴ نفر (۱۰۹ مدیر و ۳۲۵ کارمند) بود، جمعآوری گردید. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی  پیمایشی است. نتایج پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی، آزمون همبستگی، درصد و میانگین با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت. در خصوص موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، پس از آزمون نمرات اختلافی (تفاوت نمرات وضع موجود با وضع مطلوب) از میان متغیرها، ۱۶ متغیر شناسایی شد. ه مچنین با تأکید برمبانی نظری ناظر بر پیش نویس مدل، مدلی طراحی گردید که طراحی و پایائی آن بر اساس موارد مذکور، با استفاده از روش باز آزمایی ۹۱ % تعیین شد. مطابق سنجش انجام شده، به طور کلی درجه تناسب توسط ۸۶ درصد از افراد بالاتر از ۵ )از حداکثر ۷ نمره( تعیین شده است. این مدل با توافق بالایی مورد پذیرش قرار گرفته است.  

از صفحه: 
۵۳
تا صفحه: 
۷۴
*.دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ roxanna_nasiri@yahoo.com
**.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):