بررسی میزان تحقق هدف گذاری های انجام شده در برنامۀ درسی ملی با محتوای کتاب زبان انگلیسی جدید پایۀ اول دورۀ متوسطۀ اول

چکیده: 

بعد از حدود بیش از دو دهه و در چارچوب تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت کشورمان، کتاب های زبان انگلیسی مدارس بازتألیف گردیده و از مهرماه ۱۳۹۲، کتاب زبان انگلیسی پایة اول متوسطة اول وارد چرخة آموزشی شد. سند برنامة درسی ملی به عنوان نقشة راه و سند کلان برنامه ریزی آموزشی کشور از اهمیت بسیاری در تألیف کتب درسی جدید برخوردار است و حوزة دهم از حوزه های یازده گانة یادگیری مندرج در سند، به آموزش زبان های خارجی اختصاص یافته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی میزان تحقق هدف گذاری های انجام شده در برنامة درسی ملی و کتاب درسی زبان انگلیسی پایة اول متوسطة اول است. روش انجام پژوهش به صورت تحلیل محتوا بوده و طی آن متن کتاب دانش آموز از مجموعة بستة آموزشی مربوط به پایة مذکور در چارچوب هدف گذاری های انجام شده در سند برنامة درسی ملی به ویژه حوزة یادگیری تخصصی مربوط به آن بررسی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهندة آن است که کتاب درسی جدید به میزان مناسبی محقق کنندة اهداف مورد نظر سند برنامة درسی ملی به ویژه در حوزة رویکرد و انتخاب مضامین و محتواهای آموزشی بوده است. البته بی شک تحقق کامل اهداف مدنظر سند به میزان بالایی مستلزم مساعدت و همکاری دبیرانی است که در عمل بستة آموزشی جدید را تدریس می نمایند. 

از صفحه: 
۲۳
تا صفحه: 
۲۶
* عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. behnam_9002@yahoo.com
** استادیار زبان‌شناسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. rkheirabadi@gmail.com
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان): 
فایل کامل مقاله(خرید):