بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی

چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول قصدشده در ارزشیابی از برنامة درسی درس تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی بوده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی (ترکیبی از مشاهده، پرسش نامه و مصاحبه) و جامعة آماری بخش پرسش نامه ای آن مدرسان، کارشناسان و معلمان استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری بوده اند. با توجه به کم بودن تعداد متخصصان (۴۰ نفر)، تمامی آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و از معلمان و کارشناسان به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد (۲۸۶ نفر). در بخش مشاهده ای، ۹۵ کلاس مورد مشاهده قرار گرفت و با ۱۸۰ کارشناس، مدرس و معلم نیز مصاحبة هدفمند صورت به عمل آمد. داده ها از طریق پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده گردآوری شد. برای تعیین روایی، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید. پایایی پرسش نامه ها به روش آلفای کرونباخ، پایایی مشاهده ها از روش پایایی مشاهده گر مربوط به ملاک و برای پایایی مصاحبه ها به روش پیاده سازی عینی و دقیق گفتار مصاحبه شوندگان عمل شد. طبق نظر معلمان و کارشناسان تا حدودی (۳۴/۳= X، طبق نتایج مشاهده گران در حد کم (۵۸/۲=X)، اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی، در درس تفکر و پژوهش به کارگیری شده است. نتایج نشان می دهد که توجه به اصول علمی قصدشده ارزشیابی، مانند استفاده از روش های ارزشیابی فرایندمحور، مشارکتی و گروهی به جای ارزشیابی هدف محور، تا حدودی رعایت شده است.

از صفحه: 
۲۲
تا صفحه: 
۳۶
*.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.majid_bahraini@yahoo.com
**.استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. arnasr@edu.ui.ac.ir
***.استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. sebrahimjafari@yahoo.com
****.استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان. mjavad_liaghatdar@yahoo.com
****.استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.kobra_sepehri@yahoo.com
*****.عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. mrs.moghadasi@yahoo.com
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال