بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی (جهانی های معنایی) کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه (Prospect1)

چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کاربرد نخستی های معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اول متوسطه (Prospect 1) بوده است. این پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن تحلیل محتواست. پیکرة پژوهش، کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم دوره اول متوسطه است و در قالب فایل متنی از کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم تهیه شده است. با استفاده از نرم افزار NSP، نوع و فراوانی واژه های کتاب استخراج شده است. سپس، به کمک نرم افزار SPSS و انجام تحلیل معناداری آماری، نتایج تحقیق مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که توزیع فراوانی مؤلفه های معنایی (نخستی های معنایی) که اساساً صورت های پربسامد در هر زبان محسوب می شود، در مقایسه با سایر صورت های واژگانی موجود در این کتاب بسیارکم است. بر اساس پژوهش های قبلی (مولر و همکاران) در تهیه و تدوین کتاب های درسی مقدماتی زبان آموزان از کل نخستی های معنایی و یا حداقل بخش زیادی از آن ها استفاده شده است، درحالی که در این کتاب از کل واژه های استخراج شده تنها ۵۱۲ مورد یعنی ۷/۸ درصد، به نخستی های معنایی اختصاص یافته است. در میان نخستی های معنایی، کاربرد کنشگرها (با فراوانی ۲۴۴) نسبت به سایر حوزه های معنایی در کتاب درسی زبان انگلیسی پایة هفتم دورة اوّل متوسطه (Prospect 1) بیشتر است. این در حالی است که مکان نماها با فراوانی ۷، موجودیت نماها با فراوانی ۷، مالکیت نماها با فراوانی ۷، مشخصه نماها با فراوانی ۷، نخستی های معنایی مرگ و زندگی با فراوانی ۳ و کنشگرهای رابطه ای با فراوانی ۱ کمترین فراوانی را در متن داشته اند و میزان فراوانی توصیف نماها، شباهت نماها و تشدیدکننده ها در نمونة مورد مطالعه صفر است.

از صفحه: 
۹۱
تا صفحه: 
۱۱۴
تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/۱۰/۲۶.............................تاریخ شروع بررسی: ۹۵/۱۲/۲۲...............................تاریخ پذیرش مقاله: ۹۶/۵/۲۱
* دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران..............................................rebekakarimi@gmail.com
** استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسئول)...........................................shahram.modarres@kiau.ac.ir
دریافت فایل کامل مقاله(رایگان):